Ix a li­ci­ta­ció l’obra del CEIP ‘El Ra­jo­lar’

Ai­xí ho va anun­ciar l’al­cal­de del mu­ni­ci­pi, Gui­ller­mo Lu­ján, qui va as­se­gu­rar que «el ca­len­da­ri se­gueix ava­nçant so­bre el pla pre­vist» per a la cons­truc­ció del cen­tre es­co­lar

Nou Horta - - Editorial -

El CEIP ‘El Ra­jo­lar’ afron­ta ja les úl­ti­mes da­tes abans del co­me­nça­ment de la seua cons­truc­ció. Ai­xí ho va anun­ciar l’al­cal­de d’Al­daia, Gui­ller­mo Lu­ján, ins­tants des­prés de re­bre la no­tí­cia. El nou col·le­gi, que per­me­trà que desenes de xi­quets i xi­que­tes d’Al­daia pu­guen dei­xar d’es­tu­diar en ba­rra­cons, cons­ta­rà de 6 uni­tats d’edu­ca­ció in­fan­til, 12 uni­tats d’edu­ca­ció pri­mà­ria i un men­ja­dor amb ca­pa­ci­tat per a 360 co­men­sals. L’al­cal­de va ex­pli­car que du­rant les úl­ti­mes da­tes, els ser­veis mu­ni­ci­pals d’Al­daia han es­tat «bol­cats» en aquest col·le­gi, ja que el pro­cés de tras­llat dels ba­rra­cons que es va dur a ter­me fa unes set­ma­nes «era clau» per­què «po­gué­rem arri­bar a la fa­se de la li­ci­ta­ció de l’obra tal com s’ha pro­duït». En aquest sen­tit, Lu­ján ha vol­gut do­nar les grà­cies «a tots els em­pleats mu­ni­ci­pals que han tre­ba­llat molt dur per­què l’alum­nat de ‘El Ra­jo­lar’ po­gue­ra co­me­nçar el nou curs en les mi­llors con­di­cions pos­si­bles, i amb el tras­llat fi­na­lit­zat a temps». Ai­xí ma­teix, Gui­ller­mo Lu­ján ha po­sat l’ac­cent en «la im­pli­ca­ció de to­ta la co­mu­ni­tat edu­ca­ti­va d’Al­daia, i es­pe­cial­ment la de ‘El Ra­jo­lar’, pa­res, ma­res i pro­fes­so­rat per­què la cons­truc­ció del col·le­gi si­ga una reali­tat prò­xi­ma­ment».

D’al­tra ban­da, l’al­cal­de ha as­sen­ya­lat que «el ca­len­da­ri se­gueix ava­nçant so­bre el pla pre­vist», i ha re­mar­cat que «per aques­tes co­ses val la pe­na tot l’es­fo­rç, la llui­ta i el tre­ball de la mà de tan­ta gent».

El ter­mi­ni per­què les em­pre­ses pu­guen pre­sen­tar ofer­tes a aquest pro­jec­te fi­na­lit­za el prò­xim 6 de no­vem­bre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.