S’In­cor­po­ra el Pro­gra­ma d’Au­la Com­par­ti­da en dos ins­ti­tuts més per a l’alum­nat amb el risc d’aban­dó dels es­tu­dis

Nou Horta - - Editorial -

Al­daia ha in­cor­po­rat el Pro­gra­ma d’Au­la Com­par­ti­da en els dos ins­ti­tuts del mu­ni­ci­pi on en­ca­ra no s’ha­via en­ge­gat, l’IES Car­les Salvador i l’IES Salvador Gadea, cen­tres edu­ca­tius on s’es­pe­ra que la ini­cia­ti­va tin­ga un im­pac­te po­si­tiu i con­tri­buïs­ca a re­duir el fra­càs es­co­lar de l’alum­nat. Aquest pro­gra­ma, di­ri­git a alum­nes amb di­fi­cul­tats en l’apre­nen­tat­ge, com­pte en aques­ta pri­me­ra edi­ció amb apro­xi­ma­da­ment una quin­ze­na d’alum­nes que for­ma­ran part de l’Au­la Com­par­ti­da. Aquests quin­ze es­tu­diants de tots dos ins­ti­tuts as­sis­ti­ran du­rant tot el curs es­co­lar, de di­lluns a di­ven­dres i d’11.30 a 14 ho­res, als ta­llers que l’Ajun­ta­ment d’Al­daia ha or­ga­nit­zat per a ells. Els ta­llers que s’han desen­vo­lu­pat són d’hor­ti­cul­tu­ra, en l’em­ble­mà­ti­ca ‘Ca­sa de l’On­cle Car­me­lo’; au­to­mo­ció en la Nau Niu i ta­llers com­ple­men­ta­ris en el Cen­tre Cul­tu­ral Es­te­llés. Tots ells pre­te­nen cons­ti­tuir una pri­me­ra apro­xi­ma­ció a al­guns dels àm­bits la­bo­rals que re­que­rei­xen co­nei­xe­ments pro­ce­di­men­tals al­ter­na­tius als con­tin­guts re­glats que s’im­par­tei­xen en les au­les. L’Ajun­ta­ment d’Al­daia ha fa­ci­li­tat els es­pais i els re­cur­sos hu­mans ne­ces­sa­ris per a dur a ter­me aques­ta ini­cia­ti­va, que té com a ob­jec­tiu op­ti­mit­zar el desen­vo­lu­pa­ment per­so­nal, in­tel·lec­tual, so­cial i emo­cio­nal d’un per­fil d’alum­nat amb di­fi­cul­tats d’adap­ta­ció en l’en­torn edu­ca­tiu, risc d’ex­clu­sió so­cial, ten­dèn­cia a l’aban­dó i/o ab­sen­tis­me es­co­lar i es­cas­ses ex­pec­ta­ti­ves d’ob­te­nir el tí­tol de Gra­duat en ESO de for­ma or­di­nà­ria. L’alum­nat hau­rà de com­plir amb l’as­sis­tèn­cia a aques­ta Au­la Com­par­ti­da, ai­xí com su­pe­rar el curs es­co­lar de l’institut per a po­der pro­mo­cio­nar i con­ti­nuar l’iti­ne­ra­ri aca­dè­mic en la FP bà­si­ca.

Pro­gra­ma For­ma­tiu de Qua­li­fi­ca­ció Bà­si­ca

D’al­tra ban­da, l’Ajun­ta­ment d’Al­daia dó­na con­ti­nuï­tat al Pro­gra­ma For­ma­tiu de Qua­li­fi­ca­ció Bà­si­ca que en la no­va edi­ció com­pta amb 15 alum­nes ins­crits en la mo­da­li­tat d’ope­ra­cions d’au­to­mo­ció. Aques­ta ini­cia­ti­va es­tà des­ti­na­da a l’alum­nat ma­jor de 16 anys que no ha­ja ob­tin­gut el tí­tol de Gra­duat de Se­cun­dà­ria i pre­tén que els i les es­tu­diants acon­se­guis­quen com­pe­tèn­cies pro­fes­sio­nals prò­pies d’una qua­li­fi­ca­ció de ni­vell 1 de l’es­truc­tu­ra ac­tual del Ca­tà­leg Na­cio­nal de Qua­li­fi­ca­cions pro­fes­sio­nals.

El pro­gra­ma fa­ci­li­ta la in­ser­ció en ci­cles mit­jans, prè­via pro­va d’ac­cés, una ve­ga­da cer­ti­fi­ca­da l’ap­ti­tud del curs i com­pli­da al­menys el 85% de l’as­sis­tèn­cia a les 960 ho­res de les quals cons­ta el pro­gra­ma i les 150 ho­res pràc­ti­ques.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.