Unes Fes­tes Ma­jors amb rè­cord de par­ti­ci­pa­ció

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajun­ta­ment de Bon­re­pòs i Mi­ram­bell ha realit­zat un molt po­si­tiu ba­la­nç de la pre­sent edi­ció de les Fes­tes Ma­jors en ho­nor a la Ver­ge del Pilar, que s’han ce­le­brat en el mu­ni­ci­pi del 24 de se­tem­bre al 14 d’oc­tu­bre. Les prin­ci­pals ca­rac­te­rís­ti­ques han si­gut la par­ti­ci­pa­ció i la va­rie­tat de les ac­ti­vi­tats, di­ri­gi­des a tots els veïns, tant ma­jors com a jo­ves i xi­quets.

Des­ta­car els ac­tes on les or­ques­tres van ser les pro­ta­go­nis­tes, des­ta­cant la Ne­xus del dia 6, el ball de dis­fres­ses i so­bre­tot el que van or­ga­nit­zar els fes­ters del Pilar, on la gran afluèn­cia de gent va ser des­ta­ca­dí­si­ma, sen­se obli­dar els re­ei­xits dies de les tra­di­cio­nals cal­de­res i la XXXVI edi­ció de les pae­lles del nou d’oc­tu­bre, que van cul­mi­nar amb el tra­di­cio­nal Hey You. En­guany en ha­ver tin­gut fes­ters del Pilar jo­ves i amb mol­tes ga­nes les fes­tes han du­rat més i la par­ti­ci­pa­ció ha aug­men­tat con­si­de­ra­ble­ment. A des­ta­car el gran es­fo­rç que realit­zen du­rant tot l’any per- què ei­xos dies si­guen tot un èxit. Man­cant tra­di­cio­nal play­back, re­pre­sen­tant un mu­si­cal, de la fa­lla de Bon­re­pòs i Mi­ram­bell i la con­cen­tra­ció de balls re­gio­nals del prò­xim diu­men­ge 14, les fes­tes han aca­bat amb re­cord de par­ti­ci­pa­ció i se­guei­xen evo­lu­cio­nant adap­tant-se als nous temps, amb l’es­tre­na de la co­ber­ta dels pae­lle­ros.

La regidora de Fes­tes, Jo­ven­tut i Sa­ni­tat, Ra­quel Ra­mi­ro Pi­za­rro­so, va in­di­car que “hem pre­pa­rat unes fes­tes amb més dies d’ac­ti­vi­tats, amb un am­pli i va­riat nom­bre d’ac­ti­vi­tats per a arri­bar a la gran ma­jo­ria dels veïns del nos­tre mu­ni­ci­pi i crec que l’ob­jec­tiu s’ha com­plit amb es­creix com s’ha mos­trat amb l’al­ta par­ti­ci­pa­ció en les di­fe­rents ac­ti­vi­tats”.

La regidora va des­ta­car que “fem un ba­la­nç molt po­si­tiu de les fes­tes de 2018 per l’al­ta par­ti­ci­pa­ció, i apro­fi­te per a do­nar les grà­cies als fes­ters del Pilar 2018, sen­se el seu tre­ball de tot l’any i la seua col·la­bo­ra­ció no ha­gue­ra si­gut pos­si­ble acon­se­guir aquest èxit, que és de tots”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.