Arri­ba l’ex­po­si­ció “No em to­ques el What­sApp” per a cons­cien­ciar a la jo­ven­tut so­bre la igual­tat

Nou Horta - - Editorial -

El pro­gra­ma “Va­lo­rac­ció”, im­pul­sat des de la re­gi­do­ria de Jo­ven­tut, és un pro­gra­ma di­ri­git als jo­ves dels ins­ti­tuts de Mis­la­ta i que té com a fi agru­par to­tes les ac­cions, di­ri­gi­des a la jo­ven­tut, que es realit­zen des de les di­fe­rents re­gi­do­ries de l’Ajun­ta­ment. El pro­jec­te ha tor­nat un curs més ofe­rint als pro­pis cen­tres edu­ca­tius un am­pli ven­tall d’ac­ti­vi­tats d’edu­ca­ció en va­lors, com són el medi am­bient, la igual­tat i fins i tot el fo­ment del co­me­rç lo­cal.

Aquest pro­gra­ma for­ma­tiu, pre­miat ja el pas­sat curs per la Fe­de­ra­ció Va­len­cia­na de Mu­ni­ci­pis i Pro­vín­cies, com­ple­men­ta la la­bor pe­da­gò­gi­ca dels ins­ti­tuts, cen­trant-se en aque­lles qües­tions que més preo­cu­pen a la jo­ven­tut. A més, es con­tem­plen una al­tra sè­rie de pro­pò­sits com són els d’im­pul­sar ac­cions de par­ti­ci­pa­ció, fo­men­tar hà­bits saludables, es­ti­mu­lar l’in­te­rès per l’art i la cul­tu­ra, edu­car en la res­pon­sa­bi­li­tat me­diam­bien­tal o ar­ti­cu­lar es­tra­tè­gies per a arre­lar re­la­cions so­cials i in­ter­per­so­nals ba­sa­des en el res­pec­te a la di­ver­si­tat i la igual­tat.

Pre­ci­sa­ment, una de les ac­ti­vi­tats que s’han pro­gra­mat dins del pro­jec­te, és aco­llir l’ex­po­si­ció iti­ne­rant de l’Institut Va­len­cià de la Jo- ven­tut (IVAJ) “No em to­ques el What­sApp”. Es­ta ini­cia­ti­va pre­tén trans­me­tre va­lors de con­vi­vèn­cia, edu­ca­ció i res­pec­te, da­vant el que sig­ni­fi­ca l’exis­tèn­cia d’ac­ti­tuds vio­len­tes con­tra les do­nes a tra­vés de les xar­xes so­cials. Es trac­ta de cons­cien­ciar a to­ta la so­cie­tat de la reali­tat de mol­tes do­nes i de la ne­ces­si­tat d’aju­dar-les de­nun­ciant qual­se­vol ma­ni­fes­ta­ció o in­di­ci de vio­lèn­cia con­tra elles. Es desen­vo­lu­pa a tra­vés d’ex­po­si­cions i ta­llers di­ri­gits, so­bre­tot, als jo­ves. La mos­tra cons­ta de 20 pa­nells, on s’es­truc­tu­ren les fo­to­gra­fies realit­za­des per jo­ves d’en­tre 14 a 30 anys que de­nun­cien ei­xa vio­lèn­cia i as­set­ja­ment a tra­vés de les xar­xes, reivin­di­cant al seu torn res­pec­te i lli­ber­tat. Té com a prin­ci­pal ob­jec­tiu sen­si­bi­lit­zar i cons­cien­ciar so­bre la im­por­tàn­cia de co­nèi­xer i, per tant, sa­ber de­tec­tar la vio­lèn­cia de gè­ne­re, mos­trant el re­buig per part de la po­bla­ció més jo­ve cap a es­ta xa­cra.

Fins al prò­xim 28 d’oc­tu­bre, es pot vi­si­tar l’ex­po­si­ció en el Cen­tre So­cio­cul­tu­ral La Fà­bri­ca. Ja han co­me­nçat a vi­si­tar-la els i les es­tu­diants dels di­fe­rents ins­ti­tuts de la ciu­tat. A es­tes pri­me­res vi­si­tes s’han su­mat el re­gi­dor de Jo­ven­tut, Xi­mo Moreno, i la regidora de Po­lí­ti­ques d’Igual­tat, Car­men La­pe­ña.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.