Reunió de coor­di­na­ció i pla­ni­fi­ca­ció amb la plan­ti­lla de Po­li­cia Lo­cal per a traçar no­ves lí­nies de tre­ball

Nou Horta - - Nou Motor -

L’al­cal­des­sa de Pai­por­ta, Isa­bel Mar­tín, i la regidora de Po­li­cia, Bea­triz Ji­mé­nez, s’han reunit amb la plan­ti­lla al com­plet de la Po­li­cia Lo­cal de ca­ra a coor­di­nar i pla­ni­fi­car les no­ves lí­nies a se­guir en el tre­ball d’aquest cos, ara que s’ha in­cor­po­rat un nou in­ten­dent, Gi­nés Or­te­ga. A més, l’ac­te va ser­vir per a pre­sen­tar un nou ins­pec­tor, Sergio Lo­zano, in­cor­po­rat a la plan­ti­lla des­prés d’una con­vo­ca­tò­ria pú­bli­ca d’una plaça fi­na­lit­za­da re­cent­ment.

En la tro­ba­da, ce­le­bra­da al sa­ló de plens de l’Ajun­ta­ment, l’al­cal­des­sa i la regidora, d’acord amb el nou in­ten­dent, va­ren traçar les lí­nies d’ac­tua­ció en què es mou­rà la Po­li­cia Lo­cal, que són, d’una ban­da, re­fo­rçar la pro­xi­mi­tat al veï­nat i el pa­per de po- li­cia de ba­rri, amb agents i co­man­da­ments que xa­fen el ca­rrer i es­ti­guen a l’abast de la ciu­ta­da­nia per a aju­dar-la en el dia a dia.

A més, tam­bé hi ha un com­pro­mís de l’Ajun­ta­ment i el cos de Po­li­cia Lo­cal en la llui­ta con­tra la vio­lèn­cia mas­clis­ta i la pro­tec­ció a les víc­ti­mes o po­ten­cials víc­ti­mes i, per ai­xò, s’ha creat i es man­té una uni­tat es­pe­cí­fi­ca d’aten­ció a do­nes en aques­ta si­tua­ció. D’al­tra ban­da, al­tra fei­na fo­na­men­tal que ha de com­plir la Po­li­cia Lo­cal en aques­ta no­va eta­pa és en la de su­port a les me­su­res que s’im­plan­ten a par­tir del Pla de Mo­bi­li­tat Ur­ba­na Sos­te­ni­ble (PMUS), apro­vat l’any pas­sat, i que de­ter­mi­na que s’ha d’ac­tuar so­bre la cir­cu­la­ció de vehi­cles i per­so­nes amb l’ob­jec­tiu de re­duir el tràn­sit i fer ser­vir mit­jans de trans­port sostenibles, com la bi­ci­cle­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.