Co­me­nça el pro­cés d’ela­bo­ra­ció dels Plans Mu­ni­ci­pals de Sa­lut i d’In­clu­sió

Nou Horta - - Nou Motor -

L’Ajun­ta­ment va ini­ciar el pro­cés d’ela­bo­ra­ció dels Plans Mu­ni­ci­pals de Sa­lut i d’In­clu­sió i Cohe­sió So­cial. Aques­tes es­tra­tè­gies, que s’han de con­fec­cio­nar amb la par­ti­ci­pa­ció de múl­ti­ples ac­tors de la so­cie­tat pai­por­ti­na en el seu con­junt, són una ini­cia­ti­va de les re­gi­do­ries de Be­nes­tar So­cial i Sa­ni­tat i Sa­lut, i te­nen com a ob­jec­tiu glo­bal la pro­mo­ció de la sa­lut, la in­clu­sió i la cohe­sió so­cial a Pai- por­ta. L’ela­bo­ra­ció d’aquests plans res­pon al com­pro­mís de l’Ajun­ta­ment de Pai­por­ta, que va apro­var en el ple de gener d’en­guany l’ad­he­sió a la Xar­xa de Ciu­tats Saludables, a l’Es­tra­tè­gia de Pro­mo­ció de la Sa­lut i la Pre­ven­ció en el Sis­te­ma Na­cio­nal de Sa­lut i al IV Pla de Sa­lut de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na, que re­cull en­tre els seus prin­ci­pis “cui­dar de la sa­lut en to­tes les eta­pes de la vi­da” i “pro­mo­ure la sa­lut en tots els en­torns”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.