La Ge­ne­ra­li­tat guar­do­na al pin­tor Salvador Mon­te­sa amb el pre­mi al mè­rit cul­tu­ral del 9 d’Oc­tu­bre

Nou Horta - - Nou Motor -

El pin­tor pai­por­tí Salvador Mon­te­sa va re­bre aquest 9 d’Oc­tu­bre un dels guar­dons al mè­rit cul­tu­ral que ator­ga la Ge­ne­ra­li­tat amb mo­tiu del Dia de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na. Mon­te­sa, de 86 anys i mem­bre del Grup Par­pa­lló, va re­co­llir el re­co­nei­xe­ment de mans del Pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Xi­mo Puig, en pre­sèn­cia del Pre­si­dent del Go­vern, Pe­dro Sán­chez. Tam­bé el va­ren acom­pan­yar en l’ac­te l’al­cal­des­sa de Pai­por­ta, Isa­bel Mar­tín, i el re­gi­dor de Cul­tu­ra, Al­ber­to To­rral­ba. La can­di­da­tu­ra de Salvador Mon­te­sa com a as­pi­rant al re­co­nei­xe­ment al mè­rit cul­tu­ral va par­tir d’un acord ple­na­ri im­pul­sat per l’equip de go- vern de Pai­por­ta en la ses­sió del mes de fe­brer d’en­guany, que va com­ptar amb la una­ni­mi­tat de tots els grups de la cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal. El pin­tor va ex­po­sar l’any pas­sat les seues obres més re­cents al Museu de la Ra­jo­le­ria, en la mos­tra ‘Se­qüèn­cies i trans­fi­gu­ra­ció’, que su­po­sa­va la tor­na­da al seu po­ble més d’una dè­ca­da des­prés de la seua úl­ti­ma ex­po­si­ció.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.