El fes­ti­val Món de Con­tes po­sa en va­lor la na­rra­ció oral i la mul­ti­cul­tu­ra­li­tat de la pa­ra­ula par­la­da

Nou Horta - - Nou Motor -

La ter­ce­ra edi­ció del fes­ti­val de na­rra­ció oral Pai­por­ta Món de Con­tes co­me­nça di­ven­dres amb una pro­gra­ma­ció ple­na d’his­tò­ries, con­tes i lle­gen­des per a to­tes les edats. Des del 19 al 27 d’oc­tu­bre, 11 na­rra­do­res, na­rra­dors i com­pan­yies om­pli­ran pràc­ti­ca­ment tots els es­pais mu­ni­ci­pals de la lo­ca­li­tat, in­clo­sos tots els cen­tres edu­ca­tius, de la mà­gia i la im­por­tàn­cia de la pa­ra­ula par­la­da, de la trans­mis­sió oral de co­nei­xe­ments i cul­tu­ra, en més de 45 ac­ti­vi­tats di­fe­rents, en­tre les con­cer­ta­des i les ober­tes al pú­blic, to­tes elles gra­tuï­tes.

El fes­ti­val es va pre­sen­tar da­vant dels mit­jans de co­mu­ni­ca­ció aquest di­jous al Museu de la Ra­jo­le­ria, en un ac­te pre­si­dit per l’al­cal­des­sa de Pai­por­ta, Isa­bel Mar­tín, la regidora de Fo­ment de les Arts Es­cè­ni­ques i Bi­blio­te­ca, Te­re­sa Ver­dú, i el di­rec­tor de l’es­de­ve­ni­ment, l’ac­tor i na­rra­dor, Su­su Be­ní­tez. El di­ven­dres, a par­tir de les 19.00 ho- res i a la Bi­blio­te­ca Pú­bli­ca Ma­ria Mo­li­ner Ruiz, es va pro­duir l’es­tre­na ofi­cial de la pro­gra­ma­ció de Pai­por­ta Món de Con­tes amb una ac­ti­vi­tat de la com­pan­yia Pàm­pol Tea­tre, que mos­tra a Pai­por­ta per pri­me­ra ve­ga­da l’ex­po­si­ció ‘Ni­ñas va­lien­tes, mu­je­res fuer­tes’. “Aquest fes­ti­val és un em­ble­ma de la nos­tra lo­ca­li­tat, un es­de­ve­ni­ment que reuneix les lí­nies de la po­lí­ti­ca cul­tu­ral que hem apli­cat des que go­ver­nem: cul­tu­ra a l’abast de tot el món, per a to­tes les edats, gra­tuï­ta, i que pro­mou va­lors com la im­por­tàn­cia de la na­rra­ció oral i de la mul­ti­cul­tu­ra­li­tat”, ha afir­mat l’al­cal­des­sa, Isa­bel Mar­tín. De fet, ca­da any, Pai­por­ta Món de Con­tes es de­di­ca a un país del món, i en­guany és el torn de Ca­me­run. Su­su Be­ní­tez, ha su­bratllat la pre­sèn­cia mas­si­va de do­nes en el car­tell del fes­ti­val, i ha agraït,“l’apos­ta se­rio­sa que es fa des de l’Ajun­ta­ment de Pai­por­ta”, que ha con­ver­tit aquest fes­ti­val “en un re­fe­rent, tant per al pú­blic com per als ar­tis­tes”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.