Prop de 30 per­so­nes re­ben els cer­ti­fi­cats de la seua for­ma­ció ho­mo­lo­ga­da

Nou Horta - - Nou Motor -

L’al­cal­des­sa, Car­men Mar­tí­nez, va lliu­rar els cer­ti­fi­cats de pro­fes­sio­na­li­tat a prop de 30 per­so­nes de­socu­pa­des.

En pri­mer lloc, van re­bre el cer­ti­fi­cat com­plet en ope­ra­cions bà­si­ques de mun­tat­ge i man­te­ni­ment d’ins­tal·la­cions d’ener­gies re­no­va­bles (ni­vell 1), 11 alum­nes del Pro­gra­ma Ope­ra­tiu d’Ocu­pa­ció Ju­ve­nil (POEJ), men­tre que al­tres 2 van ob­tin­dre un cer­ti­fi­cat par­cial. Part d’aquest alum­nat es­tà cur­sant ara el se­gon iti­ne­ra­ri for­ma­tiu, que es co­rres­pon amb el cer­ti­fi­cat de pro­fes­sio­na­li­tat de “Mun­tat­ge i Man­te­ni­ment d’Ins­tal·la­cions So­lars Tèr­mi­ques” de ni­vell II. POEJ és un pro­gra­ma fi­na­nçat pel Fons So­cial Eu­ro­peu, en el qual jo­ves de 16 i 30 anys del mu­ni­ci­pi es for­men en dos ni­vells de pro­fes­sio­na­li­tat, de la bran­ca d’ener­gies re­no­va­bles, amb una aju­da a l’es­tu­di de 250 eu­ros, in­cre­men­tant ai­xí les seues pos­si­bi­li­tats d’in­ser­ció pre­sents i fu­tu­res.

D’al­tra ban­da, es van lliu­rar tam­bé els cer­ti­fi­cats a 9 par­ti­ci­pants en el curs de For­ma­ció Pro­fes­sio­nal per a l’Ús de Man­te­ni­ment i Mun­tat­ge d’Ins­tal·la­cions So­lars Tèr­mi­ques de ni­vell II i a 6 del curs de Mun­tat­ge i Man­te­ni­ment d’Ins­tal·la­cions Ca­lo­rí­fi­ques de ni­vell II.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.