Alum­nat de l’IES Ra­món Mun­ta­ner acon­se­gueix el pri­mer pre­mi en un con­curs in­ter­na­cio­nal de cièn­cies

Nou Horta - - Nou Motor -

L’es­tu­dian­tat de l’institut Ra­món Mun­ta­ner de Xi­ri­ve­lla es­tà d’en­ho­ra­bo­na des­prés d’acon­se­guir el pri­mer pre­mi en el con­curs de cièn­cies ‘Cien­cia en Ac­ción’ ce­le­brat a Vi­la­de­cans (Barcelona) el pas­sat 5 al 7 d’oc­tu­bre. Alum­nes del mu­ni­ci­pi van pre­sen­tar la seua in­ves­ti­ga­ció ‘¿A qué te sa­be el UMAMI?’ en la mo­da­li­tat de la­bo­ra­to­ri de bio­lo­gia de la XIX edi­ció del con­curs, amb més de 400 par­ti­ci­pants de 9 paï­sos di­fe­rents.

“Des del con­sis­to­ri ce­le­brem es­te pre­mi a la in­ves­ti­ga­ció, al fu­tur, i a Xi­ri­ve­lla te­nim la sort que hi ha­ja in­ves­ti­ga­dors i in­ves­ti­ga­do­res que es­tu­dien en un cen­tre pú­blic, ai­xò sig­ni­fi­ca que l’edu­ca­ció pú­bli­ca fun­cio­na en el nos­tre mu­ni­ci­pi” co­men­ta En­car­na Mar­tí, regidora d’Edu­ca­ció. L’umami és el cin­qué sa­bor, l’úl­tim des­co­bert jun­ta­ment amb el do­lç, el sa­lat, l’àcid i l’amarg, de­fi­nit com a de­li­ciós grà­cies al sa­bor que el glu­ta­mat mo­no­sò­dic (E-621 o po­ten­cia­dor de sa­bor) li pro­por­cio­na. Els i les jo­ves de Xi­ri­ve­lla van des­co­brir a tra­vés de les seues in­ves­ti­ga­cions que hi ha per­so­nes que si pro­ven el glu­ta­mat mo­no­sò­dic pur els arri­ba a sa­ber des­agra­da­ble i gens de­li­ciós. Ai­xò va ser el re­sul­tat de di­fe­rents tas­tos del po­ten­cia­dor que li van ofe­rir a unes 600 per­so­nes, traient com a con­clu­sió que al 40% de les per­so­nes li agra­da, al 40% no li agra­da i al 20% res­tant ho no­ta, per l’exis­tèn­cia de di­fe­rents gens per a ca­da grup de per­so­nes. L’alum­nat de Xi­ri­ve­lla va ser l’únic re­pre­sen­tant de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na en el con­curs, dis­tin­gint a Ana Ro­drí­guez Za­pa­ta, Vic­to­ria Jor­dán Co­sa, Es­tre­lla Ra­món Pa­rra, Sergio Bueno Are­nas, Al­ba Gar­cía Ve­las­co, Eli­sa­beth Gi­la­bert Ji­mé­nez, Na­cor Ol­mos Ca­ba­lle­ro, Ale­jan­dro Gar­cía De la Font, Juan Jo­sé Mar­tí­nez Apa­ri­cio, Bre­ga Jor­dán Sil­ves­tre i Eva Can­te­ra Cor­pas, de 4t de l’ESO. Sens dub­te, un me­res­cut pre­mi que re­co­neix el seu gran es­fo­rç i in­te­rés per la cièn­cia. En­ho­ra­bo­na!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.