Se in­ver­ti­rà més d’1,2 mi­li­ons d’eu­ros del su­pe­rà­vit en nous pro­jec­tes

Nou Horta - - Portada -

El Ple de Ca­ta­rro­ja ha apro­vat per una­ni­mi­tat el des­tí del su­pe­rà­vit de 2017. En to­tal, més de 2,5 mi­li­ons d’eu­ros que es de­di­ca­ran a in­ver­sions fi­nan­ce­ra­ment sos­te­ni­bles i a la re­duc­ció del deu­te ban­ca­ri. Con­cre­ta­ment, s’ha do­nat llum ver­da a la in­ver­sió de més d’1,2 mi­li­ons d’eu­ros en nous pro­jec­tes, a pro­pos­ta de l’Equip de Go­vern i els grups de l’opo­si­ció. La ma­jor part del pres­su­post es des­ti­na­rà a la re­no­va­ció dels col·lec­tors. Ai­xí, una par­ti­da de 300.000 € ser­vi­rà per a can­viar el cla­ve­gue­ram de l’avin­gu­da Dipu­tació, des­prés que les obres de reur­ba­nit­za­ció de la zo­na des­co­bri­ren el seu mal es­tat. Tan­ma­teix, es­te no se­rà l’únic ca­rrer on s’in­ter­vin­drà: vo­ra 100.000 € més aniran des­ti­nats a re­no­var la xar­xa de sa­ne­ja­ment de di­ver­sos ba­rris del mu­ni­ci­pi. La pis­ci­na co­ber­ta mu­ni­ci­pal tam­bé re­brà una im­por­tant part de les in­ver­sions. Per a la reha­bi­li­ta­ció de la te­rras­sa s’in­ver­ti­ran 180.000 € i en l’ade­qua­ció del so­te­rra­ni, 100.000 € més. En es­te mo­ment, el so­te­rra­ni de la pis­ci­na es fa ser­vir com a ma­gat­zem pe­rò l’Ajuntament va­lo­ra­rà la pos­si­bi­li­tat de re­con­ver­tir-lo en un apar­ca­ment.

Ai­xí ma­teix, el con­sis­to­ri in­ver­ti­rà 100.000 € en els tú­nels del ca­rrer Pe­la­yo i la Ron­da Est, ac­tual­ment pen­dents d’exe­cu­ció. La in­ter­ven­ció per­me­trà so­lu­cio­nar els pro­ble­mes que oca­sio­na­ven les plu­ges in­ten­ses i mi­llo­ra­ran la se­gu­re­tat dels tú­nels d’ac­cés al cen­tre ur­bà. D’al­tra ban­da, es­tà pre­vist que 40.000 € si­guen in­ver­tits en l’es­tu­di i im­plan­ta­ció de la re­co­lli­da se­lec­ti­va de la ma­tè­ria or­gà­ni­ca. Tam­bé els col•le­gis pú­blics re­bran una part del su­pe­rà­vit, ja que 30.000 € es des­ti­na­ran a tre­balls de man­te­ni­ment i ade­qua­ció dels cen­tres es­co­lars. A ban­da de tot ai­xò, les in­ver­sions tam­bé ser­vi­ran per a re­cu­pe­rar l’em­pe­drat his­tò­ric de di­ver­sos ca­rrers del ba­rri de Les Ba­rra­ques i per a po­sar en mar­xa el pro­jec­te de par­ti­ci­pa­ció per a reur­ba­nit­zar del Ca­mí de les Co­rre­gu­des, ai­xí com el pro­jec­te de re­mo­de­la­ció del ca­rrer Pa­lu­zié.

Re­duc­ció del deu­te

El Ple tam­bé va acor­dar que 1,3 mi­li­ons del su­pe­rà­vit ser­vis­quen per a re­duir el deu­te. En el 2015, a ini­ci de le­gis­la­tu­ra, el deu­te con­tret pel con­sis­to­ri as­cen­dia a més de 13 mi­li­ons d’eu­ros. Amb la re­duc­ció pre­vis­ta, la xi­fra des­cen­di­rà fins als 6 mi­li­ons d’eu­ros a fi­nals de le­gis­la­tu­ra, amb una re­duc­ció de més d’un 50% i per da­vall de la mit­ja­na de l’es­tat es­pan­yol.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.