L’Ajuntament in­cor­po­ra el pa­ga­ment te­le­mà­tic des de la web mu­ni­ci­pal

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajuntament d’Ala­quàs es tro­ba im­mers en un pla de mo­der­nit­za­ció elec­trò­ni­ca per a la mi­llo­ra dels ser­veis que ac­tual­ment s’ofe­rei­xen als ciu­ta­dans amb va­ries lí­nies d’ac­tua­ció.

Per una ban­da, l’Ajuntament d’Ala­quàs ha sig­nat un con­ve­ni de col·la­bo­ra­ció amb Cai­xa Po­pu­lar per fa­ci­li­tar els trà­mits i la ges­tió de pa­ga­ments mit­ja­nçant la web mu­ni­ci­pal. Ai­xí a la web www.ala­quas.org s’han ha­bi­li­tat dos punts d’ac­cés per a realit­zar, on­li­ne, el pa­ga­ment d’im­pos­tos, mul­tes i ma­tri­cu­la­cions. Per ac­ce­dir hem de fer-ho mit­ja­nçant la pà­gi­na prin­ci­pal de l’Ajuntament, en l’apar­tat pa­gos/pa­ga­ments o bé a l’apar­tat “Ad­mi­nis­tra­ció i Trà­mits” que ens con­dui­rà a l’espai anome­nat “Pas­sa­rel·la de pa­ga­ments” on po­drem efec­tuar l’abo­na­ment sen­se la ne­ces­si­tat d’ei­xir de ca­sa. Tam­bé s’ha in­cor­po­rat a la web mu­ni­ci­pal un nou apar­tat, de­no­mi­nat “Ta­xes”, ubi­cat just al cos­tat de la re­cent­ment in­clo­sa “Pas­sa­rel·la de pa­ga­ments” per a do­nar res­pos­ta a una de les con­sul­tes més co­mu­nes per part dels usua­ris de la web, que és co­nèi­xer on es po­den lo­ca­lit­zar les “Ta­xes Fi­xes”, es a dir el preu exac­te de les di­ver­ses ges­tions ad­mi­nis­tra­ti­ves com po­den ser: lli­cèn­cia d’obres, guals, etc.

Per al­tra ban­da el nou re­gis­tre elec­trò­nic mu­ni­ci­pal ha aple­gat als 1.000 re­gis­tres des de la seua po­sa­da en mar­xa fa 10 me­sos, al ge­ner de 2018, fa­ci­li­tant la realit­za­ció de trà­mits, les 24h del dia els 7 dies de la set­ma­na, per part dels veïns i veï­nes i es­tal­viant pa­per per a les ges­tions. Per úl­tim, des­ta­car que l’Ob­ser­va­to­ri de l’Ad­mi­nis­tra­ció Elec­trò­ni­ca (OBSAE) de­pen­dent de la Co­mis­sió Na­cio­nal d’Es­tra­tè­gia TIC, en l’úl­tim es­tu­di do­nat a co­nèi­xer so­bre el grau de desen­vo­lu­pa­ment i ús de les tec­no­lo­gies per part de les di­fe­rents ad­mi­nis­tra­cions si­tua al mu­ni­ci­pi d’Ala­quàs al cap­da­vant de tot l’es­tat en l’en­via­ment de no­ti­fi­ca­cions elec­trò­ni­ques a em­pre­ses i par­ti­cu­lars. Con­cre­ta­ment l’Ajuntament d’Ala­quàs ha en­viat més de 5.800 no­ti­fi­ca­cions, des que s’ad­he­ri­ra, el pas­sat mes de ge­ner, al punt d’ac­cés ge­ne­ral ges­tio­nat per l’Es­tat es­pan­yol.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.