El pre­si­dent de la Dipu­tació vi­si­ta la re­cu­pe­ra­ció del cen­tre his­tò­ric

Nou Horta - - Editorial -

El pre­si­dent de la Dipu­tació de Va­lèn­cia, To­ni Gas­par, va vi­si­tar junt a l’al­cal­de d’Al­bal, Ra­món Ma­rí i mem­bres de la Cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal les obres de re­cu­pe­ra­ció del ba­rri an­tic i es­pe­cial­ment l’en­torn de la To­rre is­là­mi­ca. L’Ajuntament d’Al­bal va ini­ciar a mit­jan oc­tu­bre les obres de re­cu­pe­ra­ció i re­for­ma del seu ba­rri an­tic. L’ac­tua­ció va co­me­nçar en als ca­rrers Juan Es­te­ve i La To­rre i ha pros­se­guit als ca­rrers Cronista Je­sús Emi­lio Her­nán­dez (dos trams d’aquest ca­rrer), Ca­rrer Llarg i les pla­ces del San­tís­sim i de la To­rre. Es­tà pen­dent ini­ciar en breu Ju­lio Ne­bot on ja han co­me­nçat els pre­pa­ra­tius. L’ac­tua­ció és una de les ma­jors que es realit­za en el mu­ni­ci­pi en els úl­tims anys en el seu ba­rri an­tic i que in­ter­vin­drà en la po­sa­da en va­lor de tot l’en­torn de la To­rre vi­gía d’Al­bal, l’únic BIC de la lo­ca­li­tat. La in­ver­sió to­tal su­pera el 650.000 d’eu­ros que realit­za­rà l’Ajuntament, la pri­me­ra fa­se s’in­ver­tei­xen 350.000 eu­ros i en una se­go­na 150.000 eu­ros, al que cal afe­gir la reha­bi­li­ta­ció del ca­rrer Llarg amb un pres­su­post que cos­te­ja l’em­pre­sa d’ai­gües Aqua­lia per 150.000 eu­ros. Com­pta amb aju­des de la Dipu­tació de Va­lèn­cia per a la re­mo­de­la­ció de l’en­torn de la To­rre xi­fra­des en prop de 150.000 eu­ros.

La re­for­ma i la reha­bi­li­ta­ció de les pla­ces con­sis­ti­rà en la crea­ció de zo­nes de des­cans amb la col·lo­ca­ció de bancs i ar­brat i am­pliant la vo­re­ra, ai­xí com la re­no­va­ció la xar­xa d’ai­gua po­ta­ble i ac­tua­cions pun­tuals de re­pa­ra­ció, mi­llo­ra del sis­te­ma de sa­ne­ja­ment, mi­llo­ra i am­plia­ció de l’en­llu­me­nat i de les ins­tal·la­cions elèc­tri­ques, i fi­nal­ment un reas­fal­tat, ele­vant a la ma­tei­xa co­ta vo­re­ra i ca­lça­da. Tam­bé es can­via­rà to­ta l’ac­tual il·lu­mi­na­ció de la To­rre per a mi­llo­rar l’ac­tual imat­ge del mo­nu­ment, ja que és una de les po­ques to­rres vi­gia que que­den a la co­mar­ca de l’èpo­ca àrab.

L’ob­jec­tiu és el de se­mi­pea­to­na­lit­zar tots aquests ca­rrers per a po­der do­tar d’un ma­jor espai al via­nant i mi­llo­rar la qua­li­tat ur­ba­na, pel fet que les vo­re­res ac­tuals són molt es­tre­tes i els vehi­cles apar­cats di­fi­cul­ten l’ac­ces­si­bi­li­tat dels veïns. L’Ajuntament d’Al­bal vol do­nar vi­si­bi­li­tat a la seua his­tò­ria, per ai­xò es­tà duent a ter­me un pro­jec­te per a mi­llo­rar l’ac­ces­si­bi­li­tat i re­no­var les in­fra­es­truc­tu­res ur­ba­nes del cen­tre his­tò­ric. En pa­ra­ules de l’al­cal­de Ra­món Ma­rí “No tots els po­bles te­nen un mo­nu­ment de­cla­rat Bé d’In­te­rès Cul­tu­ral, per a l’Ajuntament d’Al­bal és molt im­por­tant que s’aju­de a mi­llo­rar el nos­tre cen­tre his­tò­ric

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.