Al­daia s’ad­he­reix a la xar­xa de mu­ni­ci­pis car­dio­pro­te­gits amb la in­cor­po­ra­ció de des­fi­bri­la­dors

Els dos pri­mers apa­rells ad­qui­rits ja for­men part dels vehi­cles de la Po­li­cia Lo­cal i prò­xi­ma­ment s’ins­tal•la­ran qua­tre més en di­ver­sos cen­tres del con­sis­to­ri

Nou Horta - - Editorial -

Al­daia for­ma ja part de la xar­xa de mu­ni­ci­pis car­dio­pro­te­gits des­prés d’ha­ver ad­qui­rit dos des­fi­bri­la­dors ex­terns se­mi­au­to­mà­tics que for­men part de la do­ta­ció dels mit­jans po­li­cials. En con­cret, les pri­me­res uni­tats de des­fi­bri­la­ció amb què com­pta la lo­ca­li­tat s’han in­cor­po­rat a dos vehi­cles de la Po­li­cia Lo­cal, cos de se­gu­re­tat que ha re­but la for­ma­ció ne­ces­sà­ria per fer-los ser­vir. El ser­vei po­li­cial ha es­tat con­si­de­rat «prio­ri­ta­ri» en la do­ta­ció d’aquests apa­rells per ser el ser­vei mu­ni­ci­pal que pri­mer es per­so­na on es pro­dueix el suc­cés. De fet, en Al­daia des de 2012 a 2017 la Po­li­cia Lo­cal va realit­zar més de 12 in­ter­ven­cions en què va ha­ver de fer ser­vir ma­nio­bres de re­ani­ma­ció car­dio­pul­mo­nar.

A fi­nals de se­tem­bre, un to­tal de 36 po­li­cies lo­cals van ser con­vo­cats per realit­zar el curs de for­ma­ció obli­ga­to­ri que es va dur a ter­me el mes pas­sat amb la fi­na­li­tat de re­bre els co­nei­xe­ments ne­ces­sa­ris per al co­rrec­te i efi­caç ús dels apa­rells, ai­xí com per co­nèi­xer el pro­to­col d’ac­tua­ció que hau­ran de se­guir en les ac­tua­cions amb des­fi­bri­la­dors ex­terns. Amb la ins­tal•la­ció d’aquests dis­po­si­tius es pre­tén aug­men­tar l’efi­cièn­cia en els pri­mers mi­nuts d’as­sis­tèn­cia a una per­so­na amb pa­ra­da car­día­ca grà­cies a la do­ta­ció d’aquests nous re­cur­sos, ja que les morts per aques­ta cau­sa que pot afec­tar a qual­se­vol per­so­na en qual­se­vol mo­ment re­pre­sen­ten un pro­ble­ma per a la sa­lut pú­bli­ca. L’ob­jec­tiu d’aques­ta ini­cia­ti­va és mi­llo­rar la se­gu­re­tat dels i les usuà­ries tot acon­se­guint que Al­daia si­ga un espai car­dio­pro­te­git. En­ca­ra que de mo­ment es com­pta amb dos des­fi­bri­la­dors, en les prò­xi­mes set­ma­nes les de­pen­dèn­cies mu­ni­ci­pals tin­dran a la seua dis­po­si­ció qua­tre uni­tats no­ves que se­ran re­par­ti­des en di­ver­sos cen­tres con­sis­to­rials on tam­bé s’hau­rà de tin­dre un com­pte un pro­to­col d’ac­tua­ció adient.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.