La pre­sen­ta­ció del Pla d’Igual­tat obri les jor­na­des con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re

Nou Horta - - Godella -

Com ca­da mes de no­vem­bre, en un clar com­pro­mís per la igual­tat i con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re, l’Ajuntament de Mis­la­ta a tra­vés de la re­gi­do­ria de Po­lí­ti­ques d’Igual­tat i Do­na, ha do­nat co­me­nça­ment a la XV edi­ció de les Jor­na­des Con­tra la Vio­lèn­cia de Gè­ne­re. Du­rant els prò­xims dies i fins al 25, da­ta en la qual es com­me­mo­ra el Dia In­ter­na­cio­nal de l’eli­mi­na­ció de la vio­lèn­cia con­tra les do­nes, es du­ran a ter­me una gran quan­ti­tat d’ac­ti­vi­tats amb la fi­na­li­tat de cons­cien­ciar a la ciu­ta­da­nia so­bre es­ta xa­cra so­cial.

El pri­mer dels ac­tes ha si­gut la pre­sen­ta­ció pú­bli­ca de l’I Pla d’Igual­tat de Mis­la­ta a cà­rrec de Car­los Fer­nán­dez Biel­sa, acal­de de la lo­ca­li­tat, i la re­gi­do­ra de Do­na i Po­lí­ti­ques d’Igual­tat, Car­me­la La­pe­ña. En la Ca­sa de la Dó­na, i en una sa­la com­ple­ta­ment aba­rro­ta­da, Biel­sa va obrir la jor­na­da des­ta­cant la sum­ma im­por­tàn­cia de com­ptar amb un Pla d’igual­tat per a la ciu­tat.

Da­vant una au­dièn­cia, com­pos­ta en la seua pràc­ti­ca to­ta­li­tat per les mem­bres de les prin­ci­pals as­so­cia­cions de do­nes de Mis­la­ta, l’al­cal­de va vo­ler des­ta­car en el seu dis­curs la sum­ma im­por­tàn­cia d’una ei­na com el pla d’igual­tat “que aju­da­rà, no so­la­ment a llui­tar con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re, si­nó que a més per­me­trà edu­car en va­lors als es­co­lars, acon­se­guir la con­ci­lia­ció fa­mi­liar i la­bo­ral i a acon­se­guir una ciu­tat on ho­mes i do­nes si­guen lliu­res i iguals”. En la ma­tei­xa lí­nia es va mos­trar la re­gi­do­ra La­pe­ña, que va mos­trar la seua enor­me sa­tis­fac­ció per l’apro­va­ció d’un pla que “aju­da­rà a fer que els mis­la­te­ros i les mis­la­te­res sen­ten l’or­gull de ser un po­ble com­pro­mès con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re i en ho­nor de la igual­tat”. Des­prés de les pa­ra­ules de l’al­cal­de i l’ex­pli­ca­ció del pla per part dels tèc­nics mu­ni­ci­pals, es va do­nar pas a una con­cen­tra­ció en­front de les por­tes de la Ca­sa de la Dó­na en la qual es va lle­gir un ma­ni­fest i es va guar­dar un mi­nut de si­len­ci en ho­me­nat­ge a les do­nes as­sas­si­na­des a cau­sa de la vio­lèn­cia mas­clis­ta.

Les XV Jor­na­des desen­vo­lu­pa­ran un am­pli pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats cul­tu­rals i for­ma­ti­ves en l’or­ga­nit­za­ció de les quals col·la­bo­ren amb l’Ajuntament la Aso­cia­ción de Mu­je­res de Mis­la­ta, Espai Vio­le­ta, Aso­cia­ción de Mu­je­res Pro­gre­sis­tas de Mis­la­ta, Aso­cia­ción de Mu­je­res Ciu­da­da­nas de la Co­mu­ni­dad Va­len­cia­na i Por ti mu­jer-Red Amin­vi.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.