L’Ac­tua­li­tat de la co­mar­ca al teu abast

Nou Horta - - Editorial -

Co­men­cem el mes de no­vem­bre amb l’ac­tua­li­tat de la co­mar­ca, des­ta­cant al­gu­nes no­tí­cies com la “Tar­dor per l’Horta” a Ro­ca­fort, que pro­mo­cio­na i de­fen­sa el pa­tri­mo­ni na­tu­ral, per al­tra ban­da, Go­de­lla es­tà d’en­ho­ra­bo­na per tro­bar-se en­tre els tres po­bles amb més trans­pa­rèn­cia de la pro­vín­cia de Va­lèn­cia, i ens pre­sen­ta tam­bé una no­va ei­na “El Vi­sor Pre­su­pos­ta­ri”. A Al­daia, as­so­cia­cions i per­so­nes des­ta­ca­des del mu­ni­ci­pi par­ti­ci­pen en un LIPDUB con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re. No es po­deu per­dre a Al­càs­ser aquest cap de set­ma­na la XIV Mos­tra Agroa­li­men­tà­ria i Co­mer­cial “Sabers i Sabors”. A To­rrent es com­me­mo­ra el 125 anys de l’arri­ba­da del tre­net amb xa­rra­des i una ex­po­si­ció es­te prò­xim diu­men­ge fins el 17 de no­vem­bre. Per al­tra ban­da, Foios am­plia­rà la seua ca­sa con­sis­to­rial amb el su­port de la Dipu­tació.

Per fi­na­lit­zar, no és po­deu per­dre l’en­tre­vis­ta amb Es­can­dril, que ens par­la del seu nou tre­ball, i un nou re­lat de Ra­fa Es­crig, “Con­ta­gio cri­mi­nal” i des­ta­car la col·la­bo­ra­ció de Grup Ve­te­ri­na­ri.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.