So­til i Car­me­si­na són els ge­gants d’Ala­quàs

Nou Horta - - Editorial -

So­til i Car­me­si­na són els ge­gants d’Ala­quàs i van ser pre­sen­tats ofi­cial­ment als veïns i veï­nes del mu­ni­ci­pi el pas­sat 28 d’oc­tu­bre al Cas­tell d’Ala­quàs. Aques­ta ini­cia­ti­va, la de l’ela­bo­ra­ció dels per­so­nat­ges, s’afe­geix al no­drit pro­gra­ma de pro­pos­tes i ac­ti­vi­tats du­tes a ter­me amb mo­tiu de la ce­le­bra­ció del cen­te­na­ri de la pro­tec­ció del Cas­tell d’Ala­quàs. Car­me­si­na és un per­so­nat­ge de l’obra de Ti­rant lo Blanc i re­pre­sen­ta als criats. És la don­ze­lla del sen­yo­riu d’Ala­quàs quan es­ta­va en mans dels Vi­la­ra­gut, al se­gle XV. Fa­mí­lia que te­nia una re­si­dèn­cia en l’em­plaça­ment on un se­gle des­prés els Agui­lar van cons­truir el Cas­tell. So­til re­pre­sen­ta a la po­bla­ció mu­sul­ma­na, im­por­tant a Ala­quàs fins als ini­cis del se­gle XVII. És un al­fa­quí que es de­di­ca­va a tre­ba­llar la se­da i que va re­si­dir en la po­bla­ció en el se­gle XVI.

Prè­via a la pre­sen­ta­ció ofi­cial, va ser al claus­tre del Cas­tell d’Ala­quàs on es va dur a ter­me el mun­tat­ge dels ge­gants de la mà de l’equip d’ar­te­sans en­ca­rre­gat del pro­jec­te. Un dis­seny realit­zat per l’ar­tis­ta Isaías Escudero. Els ge­gants te­nen 4,20 me­tres d’alçà­ria i han si­gut ela­bo­rats mit­ja­nçant el pro­ce­di­ment tra­di­cio­nal: mo­de­lat­ge en fang, motle d’es­caio­la i pos­te­rior co­ber­tu­ra en fi­bra de vi­dre, un ma­te­rial re­sis­tent i lleu­ger. Res­pec­te a la in­du­men­tà­ria, Car­me­si­na por­ta ca­mi­sa, fal­di­lla de bro­cat, arra­ca­des, co­lla­ret i un mo­ca­dor que li co­breix part del ca­bell, com era nor­ma en l’èpo­ca. Per la seua ban­da, So­til por­ta una tú­ni­ca sen­se mà­ni­gues, ca­mi­sa i mo­ca­dor en el cap.

Els nos­tres Ge­gants són per­so­nes que han vis­cut a Ala­quàs al llarg del temps; per­so­nes anò­ni­mes “sen­se his­tò­ria”. És el mo­ment de re­tor­nar-los el pro­ta­go­nis­me que es me­rei­xen.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.