L’Ajuntament pro­mou la crea­ció d’una co­mis­sió de fes­tes

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajuntament de Be­ne­tús­ser, a tra­vés de la re­gi­do­ria de Fes­tes, va or­ga­nit­zar una pri­me­ra reunió in­for­ma­ti­va per a la crea­ció d’una co­mis­sió de fes­tes en la qual es pre­tén que es­ti­guen in­vo­lu­crats el ma­jor nom­bre de col·lec­tius i as­so­cia­cions pos­si­bles ai­xí com ciu­ta­dans par­ti­cu­lars. L’ob­jec­tiu és com­plir amb el com­pro­mís ad­qui­rit per l’equip de go­vern del con­sis­to­ri de fo­men­tar la par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na en les Fes­tes Ma­jors. En la pri­me­ra reunió in­for­ma­ti­va tant l’al­cal­des­sa de Be­ne­tús­ser Eva Sanz com la re­gi­do­ra de Fes­tes Ma­ría Do­lo­res Cea­ce­ro van ex­pli­car als veïns i veï­nes el pro­jec­te de crea­ció de la co­mis­sió de fes­tes. L’ob­jec­tiu és crear un grup de tre­ball en el qual es­ti­guen re­pre­sen­tats tots els col·lec­tius que par­ti­ci­pen en les Fes­tes Ma­jors des de la Coor­di­na­do­ra de Mo­ros i Cris­tians fins a les co­mis­sions fa­lle­res, fes­ters i fes­te­res, as­so­cia­cions que mun­ten ba­rra­cons, clubs es­por­tius fins i tot tam­bé veïns i veï­nes par­ti­cu­lars que, sen­se ne­ces­si­tat de for­mar part de cap as­so­cia­ció, vul­guen col·la­bo­rar en l’or­ga­nit­za­ció de les fes­tes.

“Vo­lem in­vo­lu­crar al mà­xim nom­bre de per­so­nes pos­si­ble per ai­xò vo­lem que tots els col·lec­tius es­ti­guen re­pre­sen­tats fins i tot veïns o veï­nes in­de­pen­dents que vin­guen a apor­tar el seu gra­net d’are­na en la cer­ca de les mi­llors Fes­tes Ma­jors pos­si­bles”, ex­pli­ca­va l’al­cal­des­sa Eva Sanz. Per la seua part Ma­ría Do­lo­res Cea­ce­ro va co­men­tar que no s’ha de­ci­dit el nom­bre de per­so­nes que in­te­gra­rien aques­ta co­mis­sió de fes­tes pe­rò que l’ideal se­ria un nú­me­ro de 15 o 20 per­so­nes. “El que vo­lem hui és lla­nçar la idea a la ciu­ta­da­nia i veu­re la res­pos­ta de par­ti­cu­lars i as­so­cia­cions. A par­tir de que tin­guem aques­ta res­pos­ta es de­ci­di­ran les quo­tes per­què la re­pre­sen­ta­ció de les as­so­cia­cions es­ti­ga equi­li­bra­da”, acla­ria Cea­ce­ro. Fins al 16 de no­vem­bre tot aquell veí, veï­na o col·lec­tiu que vul­ga par­ti­ci­par pot sol·li­ci­tar-ho a l’Ajuntament. Amb to­ta la in­for­ma­ció re­cap­ta­da s’or­ga­nit­za­rà una se­go­na reunió en la qual s’es­pe­ra po­der crear la co­mis­sió i es­ta­blir un re­gla­ment per al seu fun­cio­na­ment.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.