La X Tro­ba­da d’As­so­cia­cions de Do­nes de l’Horta Nord es ce­le­bra amb una gran par­ti­ci­pa­ció

Nou Horta - - Editorial -

La X Tro­ba­da d’As­so­cia­cions de Do­nes de l’Horta Nord, or­ga­nit­za­da pel Con­sor­ci Pac­tem Nord, la Fe­de­ra­ció de Do­nes i Col•lec­tius per la Igual­tat de l’Horta Nord i l’Ajuntament d’Al­màs­se­ra, en col•la­bo­ra­ció amb la Dipu­tació de Va­lèn­cia i Cai­xa Po­pu­lar, s’ha ce­le­brat al cen­tre Cul­tu­ral de l’es­men­tat mu­ni­ci­pi, amb una gran par­ti­ci­pa­ció de do­nes, que van com­par­tir una jor­na­da amb un con­tin­gut que va cap­tar en tot mo­ment l’aten­ció del pú­blic. L’ac­te va ser inau­gu­rat per la dipu­tada d’Igual­tat de la Dipu­tació de Va­lèn­cia, Isa­bel Gar­cía, el pre­si­dent de Pac­tem Nord, Ra­fa Gar­cía, la pre­si­den­ta de la Fe­de­ra­ció de Do­nes i Col•lec­tius per la Igual­tat de l’Horta Nord, Con­cha Al­co­ver, i l’al­cal­de d’Al­màs­se­ra, Ra­món Pu­cha­des, que van pro­ta­go­nit­zar un mi­nut de si­len­ci jun­ta­ment amb la res­ta de per­so­nes par­ti­ci­pants, en re­cord de la re­cent­ment mor­ta, Car­men Al­borch. Gran re­fe­rent del fe­mi­nis­me que va col.la­bo­rar amb la xar­xa de as­so­cia­cions de do­nes de l´Horta Nord al en­con­tre de Ta­ver­nes Blan­ques de 2016.

En el con­text d’aques­ta tro­ba­da es van pro­jec­tar dos tre­balls au­dio­vi­suals, pro­ta­go­nit­zats per di­fe­rents do­nes de l’Horta Nord. En el pri­mer d’ells, ti­tu­lat “Vi­vèn­cies la­bo­rals en fe­me­ní”, 8 do­nes de la co­mar­ca o que han tre­ba­llat en ella, de­ta­llen la se­va ex­pe­rièn­cia com a do­na en el món la­bo­ral, pre­ci­sant to­tes les di­fi­cul­tats que s’han tro­bat en els seus llocs de tre­ball i com han po­gut su­pe­rar-les.

D’al­tra ban­da, al ví­deo “Les as­so­cia­cions de do­nes de l’Horta Nord”, nou agru­pa­cions lo­cals de do­nes des­criuen la seua his­tò­ria, qui­nes ac­ti­vi­tats realit­zen en fa­vor de la do­na i ana­lit­zen el fu­tur, tant per a l’as­so­cia­ció, com per a la Fe­de­ra­ció de Do­nes i Col.lec­tius per la Igual­tat de l’Horta Nord. Du­rant la tro­ba­da tam­bé es va realit­zar una tau­la ro­do­na so­bre trac­ta i trà­fic de do­nes, en què van par­ti­ci­par tres en­ti­tats es­pe­cia­lit­za­des en l’aten­ció a do­nes víc­ti­mes d’aquest de­lic­te: l’As­so­cia­ció per a la Pre­ven­ció, Rein­ser­ció i Aten­ció a la Do­na Pros­ti­tuï­da (APRAMP), Mé­di­cos del Mun­do i Vi­lla Te­re­si­ta.

Les pro­fes­sio­nals que van in­ter­ve­nir en aques­ta tau­la van ex­po­sar de ma­ne­ra de­ta­lla­da en què con­sis­teix el de­lic­te de trà­fic de do­nes amb fins d’ex­plo­ta­ció se­xual, com fun­cio­nen les mà­fies, ai­xí com la in­ter­ven­ció que realit­zen les seues or­ga­nit­za­cions amb les do­nes víc­ti­mes. A més, es va ofe­rir un ví­deo i un àu­dio amb ca­sos reals que han pa­tit aques­ta si­tua­ció.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.