Foios am­plia­rà la seua ca­sa con­sis­to­rial amb el su­port de la Dipu­tació

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajuntament de Foios ha sig­nat la com­pra de la ca­sa con­ti­gua a l’edi­fi­ci con­sis­to­rial en el Ca­rrer Dr. Mi­llan, 4, per 170.000 €. L’ad­qui­si­ció d’aquest im­mo­ble, que ha vi­si­tat la vi­ce­pre­si­den­ta de la Dipu­tació, Ma­ria Jo­sep Ami­gó, acom­pan­ya­da per l’al­cal­de, Ser­gi Ruiz, per­me­trà l’am­plia­ció de l’Ajuntament, amb una com­ple­ta in­te­gra­ció dels es­pais en­tre l’ac­tual edi­fi­ci i la ca­sa ad­qui­ri­da.

La vi­ce­pre­si­den­ta ha afir­mat que “és un plaer veu­re com grà­cies al re­par­ti­ment dels di­ners amb cri­te­ris ob­jec­tius, els mu­ni­ci­pis po­den por­tar en­da­vant aque­lles pro­pos­tes i plans que ne­ces­si­ten per tal de mi­llo­rar la vi­da dels veïns i veï­nes, amb to­tal au­to­no­mia”, i, tal i com ha re­cal­cat: “l’exem­ple de Foios ho il·lus­tra a la per­fec­ció”.

Tot i que la com­pra s’ha realit­zat amb fons pro­pis, per la seua part, l’al­cal­de de Foios, Ser­gi Ruiz, ha as­sen­ya­lat que “de no ser pel Fons de Coo­pe­ra­ció o pels di­fe­rents pro­gra­mes d’in­ver­sió de la Dipu­tació, els di­ners de la com­pra s’hau­rien d’ha­ver des­ti­nat a al­tres co­ses, ai­xí que, in­di­rec­ta­ment, l’am­plia­ció es fa pos­si­ble grà­cies a la dis­tri­bu­ció de les aju­des de la Dipu­tació de Va­lèn­cia”. Aques­ta obra per­me­trà am­pliar la su­per­fí­cie des­ti­na­da als ser­veis que es pres­ten des de l’edi­fi­ci mu­ni­ci­pal que abas­ten, en­tre d’al­tres, el re­gis­tre i aten­ció ciu­ta­da­na, ofi­ci­nes ge­ne­rals, ges­tió tri­bu­tà­ria, ur­ba­nis­me, Jut­jat de Pau i al­cal­dia, Sa­la de Jun­tes i Sa­la d’Ac­tes, on es ce­le­bren els ple­na­ris mu­ni­ci­pals i que a més ser­veix de sa­la d’ex­po­si­cions.

La ca­sa ad­qui­ri­da té 142 m2 de su­per­fí­cie de so­lar, amb 9 me­tres de faça­na, i coin­ci­deix ple­na­ment amb la pro­fun­di­tat de l’ac­tual edi­fi­ci con­sis­to­rial, la qual co­sa la fa molt ade­qua­da per a la in­te­gra­ció pre­vis­ta, que afe­gi­rà 300 m2 de su­per­fí­cie útil en dos plan­tes, o prop de 500 m2 si s’op­ta per ele­var una plan­ta se­go­na ad­di­cio­nal al con­junt con­sis­to­rial.

Ara s’obri un pe­río­de de re­fle­xió i anà­li­si so­bre l’abast de la in­te­gra­ció dels dos edi­fi­cis i de les man­can­ces de la ca­sa con­sis­to­rial, que s’hau­rà de plas­mar en un pro­gra­ma de ne­ces­si­tats. Una ve­ga­da de­fi­ni­des les lí­nies fo­na­men­tals de les ac­tua­cions, el go­vern mu­ni­ci­pal con­vo­ca­rà un con­curs d’idees que desen­vo­lu­pe el pro­gra­ma de ne­ces­si­tats en un pro­jec­te de cons­truc­ció del nou Ajuntament.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.