Go­de­lla es­tre­na el Vis­sor Pres­su­pos­ta­ri per con­sul­tar fà­cil­ment els com­ptes

Nou Horta - - Godella -

Des del pas­sat 29 d’oc­tu­bre, ja es­tà ac­ces­si­ble el Vi­sor Pres­su­pos­ta­ri de l’Ajuntament de Go­de­lla. Im­pul­sat des de la re­gi­do­ria de Trans­pa­rèn­cia i sub­ven­cio­nat per la con­se­lle­ria de Trans­pa­rèn­cia, Res­pon­sa­bi­li­tat So­cial, Par­ti­ci­pa­ció i Coo­pe­ra­ció, per­met con­sul­tar d’una ma­ne­ra àgil i fà­cil els com­ptes de l’Ajuntament des de l’any 2012 fins l’exer­ci­ci vi­gent, ai­xí com com­pa­rar-los en di­fe­rents mag­ni­tuds i con­sul­tar el ni­vell d’exe­cu­ció pres­su­pos­tà­ria dels di­fe­rents anys i fins i tot l’any en curs, d’acord amb les co­mu­ni­ca­cions tri­mes­trals que s’efec­tuen des de la In­ter­ven­ció i Tre­so­re­ria Mu­ni­ci­pals al Mi­nis­te­ri co­rres­po­nent.

Tal i com ha ex­pli­cat el re­gi­dor de l’àrea, Joan Alon­so, el vi­sor, de­ta­lla les des­pe­ses d’acord amb la clas­si­fi­ca­ció eco­nò­mi­ca que es­ta­bleix la le­gis­la­ció (di­vi­dint en Ca­pí­tols, Ar­ti­cles, Con­cep­tes, etc.) i tam­bé se­gons la clas­si­fi­ca­ció per pro­gra­mes (ser­veis mu­ni­ci­pals bà­sics, se­gu­re­tat, cul­tu­ra, pro­mo­ció de l’ocu­pa­ció, etc.). Aques­ta fe­rra­men­ta tam­bé té in­cor­po­ra­da l’ei­na de la cal­cu­la­do­ra pres­su­pos­tà­ria, que cal­cu­la l’apor­ta­ció que hi­po­tè­ti­ca­ment fa ca­da per­so­na con­tri­buent als in­gres­sos mu­ni­ci­pals i en qui­nes àrees o pro­gra­mes es gas­ten.

A més, al vi­sor s’hi es­tà in­cor­po­rant al­tra in­for­ma­ció re­lle­vant a ni­vell eco­nò­mic i pres­su­pos­ta­ri i que ja es ve­nia pu­bli­cant en el por­tal de trans­pa­rèn­cia, com són els in­for­mes de mo­ro­si­tat i el pe­río­de mit­jà de pa­ga­ment a pro­veï­dors, els cos­tos de ser­veis, la li­qui­da­ció del pres­su­post, el com­pte ge­ne­ral, i els ex­pe­dients es­pe­cí­fics d’apro­va­ció de ca­da pres­su­post.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.