Joan Alon­so (re­gi­dor de trans­pa­rèn­cia)

Nou Horta - - Godella -

Cóm surt la idea de realit­zar el Vi­sor Pre­su­pos­ta­ri?

Ja des de fa temps hi ha me­ca­nis­mes de par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na i de trans­pa­rèn­cia que s’han im­ple­men­tat en l’Ajuntament. L’equip de go­vern tam­bé es­tà preo­cu­pat per la trans­pa­rèn­cia i la par­ti­ci­pa­cio i do­nat que els pres­su­pos­tos són l’ei­na es­sen­cial per co­néi­xer-ne el fun­cio­na­ment, vam de­ci­dir que ca­lia im­pul­sar una ei­na que fa­ci­li­ta­ra la com­pren­sió i la con­sul­ta.

Qué fa­ci­li­tats te­nen el ciu­ta­dans amb aques­ta fe­rra­men­ta?

Po­den fer con­sul­tes molt vi­suals res­pec­te l’evo­lu­ció dels in­gres­sos i des­pe­ses amb el de­tall de ca­da par­ti­da pres­su­pos­tà­ria a més de con­sul­tar l’exe­cu­ció anual del pres­su­post en vi­gor i per­cen­tual­ment en què es gas­ta. Per fi­na­lit­zar, in­ten­ta agru­par les da­des mes re­pre­sen­ta­ti­ves de l’eco­no­mia mu­ni­ci­pal.

Quant de temps ha cos­tat el desen­vo­lu­pa­ment de la ma­tei­xa, s’ha com­ptat amb tèc­nics de l’ajuntament?

El desen­vo­lu­pa­ment tèc­nic ha es­tat ex­tern per­què l’Ajuntament no dis­po­sa de per­so­nal que ho pu­ga fer de for­ma di­rec­ta sen­se des­cui­dar al­tres as­pec­tes, pe­rò les da­des es­tan fa­ci­li­ta­des per la In­ter­ven­ció i Tre­so­re­ria Mu­ni­ci­pals.

Qué al­tres ini­cia­ti­vas du­gueu en mar­xa des de la con­ce­ja­lia?

A ban­da de fo­men­tar l’ad­mi­nis­tra­ció elec­trò­ni­ca i in­ten­tar ava­nçar en la mi­llo­ra con­ti­nua de la seu elec­trò­ni­ca, que és la for­ma prin­ci­pal de re­la­ció amb la ciu­ta­da­nia, hem apro­vat ini­cial­ment una or­de­na­nça de trans­pa­ren­cia per es­truc­tu­rar les tas­ques i obli­ga­cions de pu­bli­ci­tat de l’Ajuntament i aque­lles en­ti­tats em­pre­sa­rials i/o as­so­cia­ti­ves que es re­la­cio­na. Per ara es­tà en ter­mi­ni d’ex­po­si­ció pu­bli­ca pe­rò es­pe­rem apro­var- la de­fi­ni­ti­va­ment en breu i po­sar un es­cla­vó més per a la con­so­li­da­ció de la trans­pa­rèn­cia en to­tes les ac­ti­vi­tats mu­ni­ci­pals. Tam­bé es­tem tre­ba­llant, pa­ra­lel·la­ment a l’or­de­na­nça. en l’ha­bi­li­ta­ció d’un por­tal de trans­pa­rèn­cia pro­pi que si­ga com un ca­tà­leg de to­ta aque­lla in­for­ma­ció de trans­pa­rèn­cia que es­tà pu­bli­ca­da en els di­ver­sos apar­tats de la pà­gi­na web de l’Ajuntament.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.