L’Ajuntament realit­za una no­va Tau­la de Coor­di­na­ció Mul­ti­dis­ci­pli­nà­ria de Vio­lèn­cia de Gè­ne­re

Nou Horta - - Godella -

Di­ven­dres pas­sat 26 d’oc­tu­bre l’Ajuntament de Mas­sa­ma­grell va realit­zar una no­va Tau­la de Coor­di­na­ció Mul­ti­dis­ci­pli­nà­ria en Ma­tè­ria de Vio­lèn­cia de Gè­ne­re, con­cor­de al punt IV del Pro­to­col de Col•la­bo­ra­ció subs­crit per la Fe­de­ra­ció Es­pan­yo­la de Mu­ni­ci­pis i Pro­vín­cies i el Mi­nis­te­ri de l’In­te­rior, al que l’Ajuntament es tro­ba ad­he­rit. La reunió, pre­si­di­da una ve­ga­da més per l’al­cal­de de Mas­sa­ma­grell, Pep Ga­lar­za, va com­ptar amb la pre­sèn­cia de la re­gi­do­ra de Do­na i Igual­tat, Ni­na Sepúlveda i la re­pre­sen­tant de la Uni­tat de Vio­lèn­cia con­tra la Do­na de la Sub­de­le­ga­ció del Go­vern de Va­lèn­cia, Mª Án­ge­les Mo­reno. A més d’agents so­cials com els Cen­tres Edu­ca­tius, Guàr­dia Ci­vil, Po­li­cia Lo­cal, Ser­veis So­cials i Ga­bi­net Psi­co­pe­da­gò­gic, tam­bé va­ren as­sis­tir per pri­me­ra ve­ga­da la ma­gis­tra­da del Jut­jat nº3 de Mas­sa­ma­grell, Mª Lui­sa Díaz; la lle­tra­da de l’Ad­mi­nis­tra­ció de Jus­tí­cia del Jut­jat nº3, Des­am­pa­ra­dos Bo­te­lla; la coor­di­na­do­ra del Pun­to de En­cuen­tro Fa­mi­liar de Sa­gunt, Mi­riam Ló­pez; la coor­di­na­do­ra ge­ne­ral de la red de Pun­tos de En­cuen­tro Fa­mi­liar, Cris­ti­na Na­dal; i la res­pon­sa­ble d’aten­ció del Cen­tro de la Mu­jer 24h, Pi­lar Lu­las. “És la se­go­na Tau­la Mul­ti­dis­ci­pli­nà­ria en Ma­tè­ria de Vio­lèn­cia de Gè­ne­re d’en­guany, i la si­se­na que realit­zem des que co­me­nçà­rem a realit­zar-les en aques­ta no­va le­gis­la­tu­ra”, co­men­ta la re­gi­do­ra de Do­na i Igual­tat, Ni­na Sepúlveda. “Són ses­sions que ens ser­vei­xen per a mi­llo­rar la coor­di­na­ció en­tre to­tes les àrees im­pli­ca­des en ma­tè­ria de vio­lèn­cia de gè­ne­re al ma­teix temps que ens in­for­mem de l’es­tat en el qual es tro­ba el mu­ni­ci­pi”, ex­pli­ca l’al­cal­de, Pep Ga­lar­za.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.