El mu­ni­ci­pi tor­na a ser me­die­val amb la ce­le­bra­ció del XXI Mer­cat Me­die­val

Nou Horta - - Godella -

La Re­gi­do­ria de Tu­ris­me de l’Ajuntament de Ma­ni­ses ha or­ga­nit­zat el XXI Mer­cat Me­die­val que tin­drà lloc, fi­nal­ment, du­rant el cap de set­ma­na del 9 al 11 d’oc­tu­bre pels ca­rrers del cen­tre his­tò­ric de Ma­ni­ses. L’ho­ra­ri del mer­cat se­rà am­pli, obrint les seues por­tes el di­ven­dres a les 17.30 fins a les 21.30 ho­res. Du­rant la jor­na­da del dis­sab­te l’ho­ra­ri se­rà d’11.30 a 14 ho­res i de 17.30 a 22.00 ho­res. Fi­nal­ment, el diu­men­ge 21 d’oc­tu­bre, ro­man­drà obert d’11.30 a 14.00 ho­res i de 17.30 a 21.30 ho­res. El mer­cat me­die­val com­pta­rà amb ar­te­sans, mer­ca­ders i ta­ver­ners. Aquest am­bient únic, fa­rà que els vi­si­tants s’en­din­sen en l’èpo­ca me­die­val grà­cies a xan­quers, mú­sics, ge­pe­ruts o fa­quirs, ai­xí com fe­rrers i es­cul­tors de pe­dra i fus­ta. I per a men­jar, be­re­nar o so­par, el mer­cat dis­po­sa­rà de ta­ver­na, forn i soc àrab amb te­te­ria, on es po­drà gau­dir de la gas­tro­no­mia més au­tèn­ti­ca.

A més, aquest mer­cat es­ta­rà ame­nit­zat amb mú­si­ca d’èpo­ca, les mil dan­ses de l’edat mit­ja­na, per­so­nat­ges iti­ne­rants i ac­tua­cions es­pe­cials com Pep el Bo­ti­fa­rra el dis­sab­te a les 12.00 ho­res a la plaça Cor de Je­sús o l’es­pec­ta­cle amb foc els tres dies a les 21.00 ho­res a la plaça del Cas­tell. A més, el con­cert de cam­pa­nes a la plaça de l’es­glé­sia que se ce­le­bra­rà el diu­men­ge 11 a les 12.00 ho­res. Els més xi­co­tets po­dran gau­dir d’un àrea in­fan­til amb jocs de tau­la de l’edat mit­ja­na, ca­rru­sel de ca­di­res i la nò­ria me­die­val ai­xí com realit­zar di­fe­rents ta­llers en la Ca­se­ta In­fan­til. Com és tra­di­ció, hi hau­rà ac­ti­vi­tats i des­fi­la­des a cà­rrec de les ca­pi­ta­nies mo­ra i cris­tia­na del prò­xim any 2019, La Mit­ja Llu­na i Els Boïl. Ja­vier Man­si­lla, re­gi­dor de Tu­ris­me de l’Ajuntament de Ma­ni­ses, es­tà “or­gu­llós de po­der ce­le­brar el XXI Mer­cat Me­die­val, un any més, i que els ma­ni­sers i ma­ni­se­res pu­guen gau­dir d’un viat­ge arre­re de di­ver­sos se­gles”. A més, Ja­vier Man­si­lla, ha as­sen­ya­lat que “tor­nem a apos­tar per la ubi­ca­ció del mer­cat me­die­val en el cen­tre his­tò­ric amb el pro­pò­sit de re­vi­ta­lit­zar el ba­rri i els ne­go­cis de la zo­na”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.