L’Ajuntament re­no­va con­ve­nis amb to­tes les seues àrees em­pre­sa­rials

Nou Horta - - Godella -

L’Ajuntament de Pa­ter­na, a tra­vés de l’As­so­cia­ció Pa­ter­na Ciu­tat d’Em­pre­ses, ha re­no­vat tots els con­ve­nis amb les as­so­cia­cions em­pre­sa­rials dels 5 parcs in­dus­trials del mu­ni­ci­pi, Tàc­ti­ca, Font del Ge­rro, L’An­da­na, Parc Tec­no­lò­gic i Parc Cien­tí­fic.

Du­rant la sig­na­tu­ra pro­to­col•là­ria, l’al­cal­de de Pa­ter­na, i pre­si­dent de l’as­so­cia­ció em­pre­sa­rial, Juan An­to­nio Sa­gre­do ha des­ta­cat que “mit­ja­nçant la re­no­va­ció d’aquests con­ve­nis, el nos­tre exe­cu­tiu re­afir­ma el seu com­pro­mís de con­ti­nuar tre­ba­llant per al desen­vo­lu­pa­ment del tei­xit in­dus­trial del mu­ni­ci­pi, mi­llo­rant i pro­mo­cio­nant els po­lí­gons i parcs em­pre- sa­rials que con­cen­tren la ma­jor part d’aquest”.

Ai­xí ma­teix, l’al­cal­de ha as­sen­ya­lat que “la re­no­va­ció d’aquests con­ve­nis com­por­ta una in­ver­sió, per part del con­sis­to­ri de més de 130.000 eu­ros en mi­llo­res dels po­lí­gons, que s’ator­ga­ran a les di­fe­rents as­so­cia­cions em­pre­sa­rials per­què de­ci­dis­quen com prio­rit­zar les aju­des re­bu­des”.

I en aqueix sen­tit Sa­gre­do ha re­cor­dat que “Pa­ter­na va ser pre­cur­so­ra a for­ma­lit­zar con­ve­nis amb les as­so­cia­cions em­pre­sa­rials, un pro­ce­di­ment que ara s’in­clou en la no­va Llei d’Àrees Em­pre­sa­rials de la Co­mu­ni­tat, i que ens col•lo­ca en una si­tua­ció d’avan­tat­ge res­pec­te a la res­ta de mu­ni­ci­pis de la Co­mu­ni­tat”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.