L’Ajuntament in­ver­ti­rà 520.000 eu­ros en una no­va zo­na ver­da al Ca­rrer Sant Ra­mon

Nou Horta - - Godella -

L’Ajuntament de Pai­por­ta ha fet efec­ti­va el di­me­cres 7 de no­vem­bre l’ex­pro­pia­ció del so­lar del Ca­rrer Sant Ra­mon. Amb el pa­ga­ment del preu es­ti­pu­lat, el con­sis­to­ri mu­ni­ci­pa­lit­za un espai en què cons­trui­rà una no­va zo­na ver­da de 2.266,04 me­tres qua­drats. El pres­su­post per a exe­cu­tar el pro­jec­te d’aques­ta zo­na ver­da, una reivin­di­ca­ció his­tò­ri­ca de la ciu­ta­da­nia dels ba­rris Sant Ra­mon i Pi­can­yer, se­rà de 250.597,09 eu­ros. Aques­ta quan­ti­tat, su­ma­da a la de l’ex­pro­pia­ció, de 269,015,07 eu­ros, dó­na un to­tal de 519.612,16 eu­ros d’in­ver­sió. Si els pro­ce­di­ments se­guei­xen el curs i els rit­mes nor­mals, les obres co­me­nça­ran en la pri­ma­ve­ra de 2019. El pro­ce­di­ment per a ex­pro­piar aquest so­lar i cons­truir una no­va zo­na ver­da per al po­ble s’ha realit­zat per pro­ce­di­ment d’ur­gèn­cia, en un any i mig, ja que el pro­jec­te es­ta­va re­dac­tat, i do­na­des les con­tí­nues pe­ti­cions del veï­nat del ba­rri, un dels més den­sa­ment po­blats de Pai­por­ta i, al­ho­ra, menys do­tats d’equi­pa­ments pú­blics per a l’es­plai. La no­va zo­na ver­da com­pta­rà amb ar­brat, una zo­na de jocs in­fan­tils amb bancs el·líp­tics al vol­tant, i una pèr­go­la per a fer om­bra. Hi hau­rà tam­bé un se­gon espai des­ti­nat a la ter­tú­lia i la so­cia­lit­za­ció do­tat amb bancs i om­bra, que pro­por­cio­na­ran els ar­bres que es plan­ta­ran, de di­fe­rents es­pè­cies. L’al­cal­des­sa de Pai­por­ta, Isa­bel Mar­tín, ha qua­li­fi­cat aquest dia com “his­tò­ric” per a les veï­nes i veïns de Pai­por­ta. “Ate­nem una pe­ti­ció veï­nal jus­ta que exis­teix des de fa dè­ca­des als ba­rris de Sant Ra­mon i Pi­can­yer, i que cap go­vern an­te­rior ha­via si­gut ca­paç de sa­tis­fer, mal­grat les con­tí­nues pe­ti­cions del veï­nat”. L’al­cal­des­sa ha afe­git que “grà­cies a la bona ges­tió eco­nò­mi­ca de l’Ajuntament i al sa­ne­ja­ment dels comp- tes pú­blics que hem por­tat a ter­me des de 2015, amb la re­duc­ció del deu­te a ze­ro i un ro­ma­nent po­si­tiu de tre­so­re­ria am­ple, po­dem fer front a pro­jec­tes am­bi­cio­sos i que mi­llo­ren la vi­da de les per­so­nes dia a dia”, ha ex­pli­cat la di­ri­gent pai­por­ti­na. “Pot­ser no fa­rem obres fa­raò­ni­ques, mal pla­ni­fi­ca­des i a mit­jant aca­bar, com són el Cen­tre Cul­tu­ral i el Mer­cat Mu­ni­ci­pal que, a més, es ca­rre­ga­ven al pres­su­post de la Ge­ne­ra­li­tat, i no al de l’Ajuntament. Pe­rò a poc a poc, amb pro­jec­tes mit­jans i me­nuts pe­rò efec­tius, es­tem mi­llo­rant el pa­tri­mo­ni de to­tes i tots, ara amb 2.300 me­tres qua­drats més de zo­na ver­da per al po­ble”, ha con­clòs l’al­cal­des­sa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.