La Ga­la de la Cul­tu­ra In­fan­til pre­mia les mi­llors obres del con­curs de tea­tre fa­ller

Nou Horta - - Portada -

Els fa­llers i fa­lle­res de To­rrent es van do­nar ci­ta el diu­men­ge en el sa­ló d’ac­tes de l’ajun­ta­ment per a ce­le­brar la Ga­la de la Cul­tu­ra In­fan­til, un ac­te que pre­mia les mi­llors obres del con­curs de tea­tre fa­ller in­fan­til i de­cla­ma­ció, or­ga­nit­zat per Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra. Igual­ment es van lliu­rar els guar­dons als mi­llors ac­tors i ac­trius in­fan­tils. L’ac­te va es­tar pre­sen­tat per al­guns per­so­nat­ges del con­te d’Ali­cia al país de les me­ra­ve­lles, i va com­ptar amb la col·la­bo­ra­ció de la fa­lle­ra ma­jor in­fan­til de To­rrent, Ley­re Ga­lle­go Ruiz, que acom­pan­ya­da de la seua Cort d’Ho­nor va fer lliu­ra­ment dels es­ments. L’al­cal­de Je­sús Ros, el re­gi­dor de Fa­lles, Jo­sé An­to­nio Cas- ti­lle­jo, re­pre­sen­tants de la Cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal van es­tar pre­sents en aques­ta ga­la, en la qual van ser pre­mia­des les se­güents fa­lles: – Pri­mer pre­mi obra de tea­tre: fa­lla l’Er­mi­ta.

– Se­gon pre­mi obra de tea­tre: fa­lla Avin­gu­da.

– Ter­cer pre­mi obra de tea­tre: fa­lla Lo­pe de Rue­da.

Pre­mis als va­lors: fa­lla Cro­nis­ta Vi­cent Be­guer Es­te­ve.

Mi­llor ac­triu: Pau­la Gi­mé­nez Vi­la­no­va de la Fa­lla Avin­gu­da. Mi­llor ac­triu de re­par­ti­ment: Ma­ría Cam­pos Ma­rró de la Fa­lla Ni­co­lau An­dreu.

Mi­llor ac­tor: Sal­va­dor Ros Tor­mo de la Fa­lla l’Er­mi­ta.

Mi­llor ac­tor de re­par­ti­ment: Na­cho Lo­zano Gó­mez de la fa­lla Ni­co­lau An­dreu.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.