El Ma­ra­tó Jo­ve reunix a cen­te­nars de per­so­nes per una bona cau­sa

Nou Horta - - Portada -

El Ma­ra­tó Jo­ve de Fit­ness de Mis­la­ta va ce­le­brar la seua vui­te­na edi­ció amb una mul­ti­tu­di­nà­ria as­sis­tèn­cia de pú­blic. Mal­grat les ame­na­ces cli­ma­to­lò­gi­ques, l’es­de­ve­ni­ment es­por­tiu or­ga­nit­zat per l’As­so­cia­ció Que­ra va aco­llir un nou èxit de par­ti­ci­pa­ció i va re­unir en l’Avin­gu­da del Sud a cen­te­nars de par­ti­ci­pants, cri­dats a prac­ti­car es­port en el ca­rrer per una bona cau­sa. Fi­nal­ment, el dia va cla­re­jar i al rit­me de ball, Mis­la­ta es va bol­car amb l’es­de­ve­ni­ment. Molts van ser els que van pas­sar una jor­na­da gau­dint de l’es­port i les ac­tua­cions que es van do­nar ci­ta en el cen­tre de la ciu­tat. Di­ver­ses mas­ter­class de body­com­bat, body­ba­lan­ce, cub­bá, car­dio­sal­sa i fit­kid, van om­plir el ma­tí del dis­sab­te. I els clubs lo­cals Ba­lla amb el meu i Bkid van mos­trar el seu ta­lent so­bre l’es­ce­na­ri amb les seues ex­hi­bi­cions.

El Ma­ra­tó Jo­ve de Fit­ness sem­pre té una fi so­li­dà­ria i, en es­ta oca­sió, l’or­ga­nit­za­ció es va com­pro­me­tre amb la Aso­cia­ción Es­pa­ño­la Con­tra el Cán­cer i Ma­más en Ac­ción. Per la seua ban­da, l’es­de­ve­ni­ment sem­pre com­pta amb el su­port de l’Ajun­ta­ment, a tra­vés de la re­gi­do­ria d’Es­ports. To­ni Are­nas, ti­tu­lar de l’àrea, va as­sis­tir a l’es­de­ve­ni­ment per a mos­trar ei­xe su­port ins­ti­tu­cio­nal i va fe­li­ci­tar a Que­ra per la seua ex­cel·lent or­ga­nit­za­ció. “Es­te ti­pus d’es­de­ve­ni­ments són molt im­por­tants, és ne­ces­sa­ri apos­tar per ac­ti­vi­tats que pro­mo­guen la sa­lut, i més en­ca­ra si te­nen un fons so­li­da­ri”.

Un any més, l’As­so­cia­ció Que­ra es va mos­trar molt sa­tis­fe­ta amb l’as­sis­tèn­cia de pú­blic a un es­de­ve­ni­ment que ja s’ha con­sa­grat com un dels clàs­sics de l’agen­da lú­di­ca i es­por­ti­va de Mis­la­ta. El seu pre­si­dent, Ser­gi Mo­ra­les, va agrair el su­port de l’Ajun­ta­ment i de tot el seu col·lec­tiu a es­te es­de­ve­ni­ment, es­pe­cial­ment “al nom­brós grup de vo­lun­ta­ris i a l’equip de tèc­nics mu­ni­ci­pals per­què sen­se la seua aju­da se­ria im­pos­si­ble or­ga­nit­zar una ac­ti­vi­tat d’ es­tes di­men­sions”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.