“En­tre tots i to­tes! Ac­tuem!”: Al­fa­far se su­ma al Dia In­ter­na­cio­nal de l’Eli­mi­na­ció de la Vio­lèn­cia con­tra la Do­na

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far, a tra­vés de l’Es­pai d’Igual­tat, ha ini­ciat el mes d’ac­ti­vi­tats em­mar­ca­des en el Dia In­ter­na­cio­nal de l’Eli­mi­na­ció de la Vio­lèn­cia con­tra la Do­na del 25 de no­vem­bre. Fins a l’11 de desem­bre, les i els veïns d’Al­fa­far po­dran par­ti­ci­par en un va­riat pro­gra­ma amb el qual es pre­tén sen­si­bi­lit­zar a la po­bla­ció de la co­res­pon­sa­bi­li­tat en l’eli­mi­na­ció de la vio­lèn­cia de gè­ne­re, se­guint la po­lí­ti­ca fer­ma de l’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far en els úl­tims anys per a era­di­car con­duc­tes mas­clis­tes i acon­se­guir una igual­tat efec­ti­va en tots els àm­bits.

En­tre les di­ver­ses ac­cions que s’es­tan realit­zant al llarg del mes, l’Es­pai d’Igual­tat va ins­tal·lar una car­pa in­for­ma­ti­va con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re en la Plaça de l’Ajun­ta­ment i en la Plaça Poe­ta Mi­guel Her­nán­dez del Ba­rri Or­ba els dies 16 i 20 de no­vem­bre, res­pec­ti­va­ment. Se­ran un punt d’in­for­ma­ció i as­ses­so­ra­ment so­bre els di­fe­rents ti­pus de vio­lèn­cia mas­clis­ta i so­bre els pro­to­cols de pre­ven­ció i d’ac­tua­ció en­front d’aquests ca­sos. Se­guint la la­bor de cons­cien­cia­ció, sen­si­bi­lit­za­ció i as­ses­so­ra­ment, tam­bé s’ha or­ga­nit­zat una tau­la re­do­na so­bre el pro­cés de de­nún­cia i l’aten­ció a les víc­ti­mes, amb les in­ter­ven­cions de l’agent d’Igual­tat de l’Ajun­ta­ment Ana Ga­rri­do, el lle­trat Car­los Mo­ra­tó i el co­mis­sa­ri de la Po­li­cia Lo­cal d’Al­fa­far San­tia­go Val­cár­cel, la lec­tu­ra d’un ma­ni­fest i una mar­xa de re­buig a la vio­lèn­cia el dis­sab­te 24 de no­vem­bre.

A més, en les prò­xi­mes set­ma­nes, l’Es­pai d’Igual­tat aco­lli­rà di­ver­ses ac­ti­vi­tats cul­tu­rals com el re­ci­tal de poe­sia del di­me­cres 14, les obres Au­ro­ra de­go­lla­da i Da­ma de nit els dies 20 i 27, el mo­nò­leg Qual­se­vol dó­na del dia 22, i la pre­sen­ta­ció del lli­bre La xi­que­ta in­vi­si­ble del di­marts 11 de desem­bre, en un mes con­tra la Vio­lèn­cia de Gè­ne­re al que tam­bé se su­men els cen­tres edu­ca­tius de Pri­mà­ria i Se­cun­dà­ria d’Al­fa­far, agents clau en l’edu­ca­ció per a la igual­tat, amb nom­bro­ses ac­ti­vi­tats per a cons­cien­ciar so­bre la vio­lèn­cia mas­clis­ta i re­cu­pe­rar fi­gu­res fe­me­ni­nes obli­da­des de la his­tò­ria en les quals par­ti­ci­pa­ran alum­nat de to­tes les edats.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.