El mu­ni­ci­pi en con­tra de la vio­lèn­cia mas­clis­ta

Nou Horta - - Editorial -

Amb mo­tiu del dia In­ter­na­cio­nal Con­tra la Vio­lèn­cia de Gè­ne­re as­sig­nat al 25 de no­vem­bre, l’Ajun­ta­ment d’Al­màs­se­ra s’ha pro­nun­ciat so­bre aquest te­ma i ha realit­zat una ac­ti­vi­tat edu­ca­ti­va i de cons­cien­cia­ció so­bre aquest fet.

El di­me­cres 21 de no­vem­bre s’han reunit a l’au­di­to­ri del cen­tre cul­tu­ral del mu­ni­ci­pi jo­ves de 1r i 2n de bat­xi­lle­rat pro­ce­dents de l’IES de Ta­ver­nes Blan­ques jun­ta­ment amb els veïns i veï­nes d’Al­màs­se­ra in­ter­es­sats en el te­ma i han par­ti­ci­pat en aques­ta ac­ti­vi­tat reivin­di­ca­ti­va. Car­men To­más, Re­gi­dor de Ser­veis So­cials de l’Ajun­ta­ment d’Al­màs­se­ra ha ini­ciat l’ac­ti­vi­tat amb la lec­tu­ra d’un ma­ni­fest so­bre la vio­lèn­cia mas­clis­ta i a con­ti­nua­ció ha pre­sen­tat a les dues res­pon­sa­bles de di­ri­gir l’ac­ti­vi­tat. Ma­ria­na Ure­ña i Pa­qui Gar­cía, per­tan­yents a la “As­so­cia­ció per la Coe­du­ca­ció” han pro­po­sat als as­sis­tents el vi­sio­nat de dos curt­me­trat­ges per a ini­ciar el ta­ller.

Es trac­ta de Dia­na en la Xar­xa i Co­man­do VDG, curts pro­ta­go­nit­zats per jo­ves en els quals sa­len a re­lluir les re­la­cions tò­xi­ques de con­trol i agres­sió ver­bal i l’as­set­ja­ment en les xar­xes so­cials. En fi­na­lit­zar el vi­sio­nat els as­sis­tents han po­gut mos­trar la seua opi­nió so­bre els te­mes ex­po­sats en els curt­me­trat­ges com­ptant fins i tot ex­pe­rièn­cies per­so­nals o de co­ne­guts.

Per a con­clou­re l’ac­ti­vi­tat les dues po­nents han re­par­tit un díp­tic amb in­di­ca­cions so­bre les re­la­cions de pa­re­lla per a de­tec­tar rà­pi­da­ment quan una re­la­ció és vio­len­ta, de con­trol i de po­der de­sigual i per con­tra, quan la re­la­ció és equi­ta­ti­va, jus­ta i de res­pec­te mu­tu.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.