Inau­gu­ra­da l’ex­po­si­ció Mes­tres del Pin­zell a l’Ajun­ta­ment

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajun­ta­ment de Pai­por­ta acull des d’aquest di­marts l’ex­po­si­ció ‘Mes­tres del pin­zell’, un re­cull d’obres de do­nes ar­tis­tes del Se­gle XIX, que es pot vi­si­tar a la ca­sa con­sis­to­rial de la lo­ca­li­tat fins al prò­xim 30 de ge­ner. La mos­tra for­ma part de les ac­ti­vi­tats que ha or­ga­nit­zat la Re­gi­do­ria d’Igual­tat amb mo­tiu del 25 de no­vem­bre, Dia Mun­dial Con­tra la Vio­lèn­cia Mas­clis­ta. ‘Mes­tres del pin­zell’, realit­za­da per l’as­so­cia­ció de Xi­ri­ve­lla ‘Do­nes en Ac­ció’ i co­mis­sa­ria­da per l’ac­ti­vis­ta Car­men Gar­cía Al­be­ro, té l’ob­jec­tiu de fer vi­si­ble l’obra de do­nes ar­tis­tes si­len­cia­des en la his­tò­ria de l’art. Se cen­tra en el Se­gle XIX i re­cull qua­tre co­rrents pic­tò­ri­ques: Ro­man­ti­cis­me, Rea­lis­me, Im­pres­sio­nis­me i Post-im­pres­sio­nis­me. La pri­me­ra part de la mos­tra re­cull obres de les dos pri­me­res co­rrents. La se­go­na part, des d’ales­ho­res i fins al 30 de ge­ner, con­tin­drà obres i bio­gra­fies de pin­to­res de les dos se­go­nes ten­dèn­cies. La inau­gu­ra­ció de l’ex­po­si­ció ha com­ptat amb la pre­sèn­cia de l’al­cal­des­sa de Pai­por­ta, Isa­bel Mar­tín, el Re­gi­dor d’Igual­tat, Guillem Mon­to­ro, la co­mis­sà­ria i au­to­ra de l’ex­po­si­ció, Car­men Gar­cía Al­be­ro, i al­tres mem­bres de l’equip de go­vern i la cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal. Les ac­ti­vi­tats pel 25N, pro­gra­ma­des baix el le­ma ‘Pai­por­ta diu no a les vio­lèn­cies mas­clis­tes. No ca­lles’, va­ren co­me­nçar el di­lluns, amb el ta­ller de por­tes ober­tes del grup de Tea­tre, Do­nes i Fe­mi­nis­me, a l’es­pai Pai­por­ta Con­viu, i ha con­ti­nuat aquest di­jous amb la xa­rra­da al ma­teix lloc baix el tí­tol ‘La pa­re­lla en la cria­nça’, dins de l’Es­co­la de Fa­mí­lies de la Re­gi­do­ria de Sa­ni­tat.

El ma­teix 25 de no­vem­bre, l’Ajun­ta­ment de Pai­por­ta con­vo­ca a la ma­ni­fes­ta­ció uni­tà­ria pels ca­rrers de Va­lèn­cia, men­tre que el di­lluns 26 tin­drà lloc l’ac­te cen­tral de ce­le­bra­ció del Dia Mun­dial Con­tra la Vio­lèn­cia Mas­clis­ta a l’es­pla­na­da de l’Ajun­ta­ment, i el 28 tin­drà lloc el ta­ller ‘Ponte fla­men­ca’, d’em­po­de­ra­ment a tra­vés del ball fla­menc, tam­bé a l’es­pai Pai­por­ta Con­viu. El ta­ller és gra­tuït i co­me­nça­rà a les 18.00 ho­res.

A més, la Re­gi­do­ria d’Igual­tat ha pro­gra­mat di­fe­rents ac­ti­vi­tats als cen­tres edu­ca­tius de Pai­por­ta com són ta­llers de tea­tre amb ado­les­cents, el ta­ller ‘No em to­ques el What­sapp’, i el tea­tre-fò­rum ‘Com que­dem?’, que te­nen lloc aquests dies amb pre­sèn­cia de cen­te­nars d’alum­nes d’es­co­les i ins­ti­tuts pai­por­tins.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.