La Dipu­tació cons­ti­tueix una Xar­xa de mu­ni­ci­pis per a llui­tar con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re

Mig cen­te­nar d’ajun­ta­ments se su­ma a aques­ta ini­cia­ti­va de la cor­po­ra­ció pro­vin­cial ba­sa­da en la for­ma­ció que in­clou una apor­ta­ció eco­nò­mi­ca per a com­ba­tre aques­ta xa­cra so­cial

Nou Horta - - Editorial -

Do­nar la mi­llor res­pos­ta pos­si­ble con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re. Aquest és l’ob­jec­tiu de la Dipu­tació de Va­lèn­cia, que al llarg de la pre­sent le­gis­la­tu­ra tre­ba­lla in­ten­sa­ment des de l’àrea d’Igual­tat en pro­gra­mes i ini­cia­ti­ves amb les quals aju­dar els ajun­ta­ments a com­ba­tre la xa­cra so­cial de la vio­lèn­cia mas­clis­ta. L’úl­ti­ma d’aques­tes és la cons­ti­tu­ció de la Xar­xa de Mu­ni­ci­pis Pro­te­gits con­tra la Vio­lèn­cia de Gè­ne­re, que aquest di­me­cres veu la llum des­prés de dos anys d’in­tens tre­ball ins­ti­tu­cio­nal per a po­sar-la en mar­xa. L’as­sem­blea ge­ne­ral cons­ti­tuent pre­si­di­da per la dipu­tada d’Igual­tat, Isa­bel Gar­cía, ha com­ptat amb la pre­sèn­cia de May­te No­gue­ra, en re­pre­sen­ta­ció de la Fe­de­ra­ció Va­len­cia­na de Mu­ni­ci­pis i Pro­vín­cies (FVMP), un vo­cal per part de ca­das­cun dels 7 grups po­lí­tics amb pre­sèn­cia en la ins­ti­tu­ció i un res­pon­sa­ble de ca­das­cun dels 49 mu­ni­ci­pis que des de hui es con­ver­tei­xen en so­cis fun­da­dors d’aques­ta Xar­xa pro­vin­cial con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re. Un to­tal de 54 sol•li­ci­tuds d’ad­he­sió han arri­bat a la Dipu­tació des que es va obrir el ter­mi­ni el 14 d’abril. D’aques­tes no­més 5 han si­gut re­but­ja­des d’ini­ci al no com­plir amb al­gun dels tres re­qui­sits que re­cull el re­gla­ment pu­bli­cat el 14 de ma­rç d’aquest ma­teix any en el BOP: dis­po­sar d’una re­gi­do­ria o de­le­ga­ció d’Igual­tat do­ta­da amb re­cur­sos de l’ajun­ta­ment en qües­tió; tin­dre un pla d’Igual­tat pro­pi; i, en el cas de mu­ni­ci­pis de menys de 20.000 ha­bi­tants, es­tar ad­he­rits al pro­gra­ma Aten­pro del Mi­nis­te­ri de Sa­ni­tat, Con­sum i Be­nes­tar, un ser­vei d’aten­ció te­le­fò­ni­ca a les víc­ti­mes de vio­lèn­cia de gè­ne­re.

Tre­ball en xar­xa

La ti­tu­lar d’Igual­tat de la Dipu­tació des­ta­ca la im­por­tàn­cia del tre­ball en xar­xa per­què “els mu­ni­ci­pis com­par­tis­quen re­cur­sos i es­fo­rços en la llui­ta con­tra aques­ta xa­cra so­cial que ens afec­ta a to­tes i tots”. En pa­ra­ules d’Isa­bel Gar­cía, “no és su­fi­cient amb el mi­nut de si­len­ci o la ban­de­ra al bal­có, hem de ser proac- tius i des de les ins­ti­tu­cions do­tar de re­cur­sos als ajun­ta­ments per a aju­dar-los a desen­vo­lu­par els seus pro­pis plans i fer front a la vio­lèn­cia mas­clis­ta”.

La dipu­tada ha as­sen­ya­lat que aques­tes aju­des se­ran prio­ri­tà­ries per als mu­ni­ci­pis més xi­co­tets, “que han de dis­po­sar de les ei­nes ne­ces­sà­ries per a tin­dre els seus pro­pis pro­gra­mes i ofe­rir aten­ció a les víc­ti­mes amb les ma­tei­xes ga­ran­ties que qual­se­vol al­tre mu­ni­ci­pi de ma­jor gran­dà­ria”. De mo­ment, els 49 ajun­ta­ments ad­he­rits a aques­ta Xar­xa pro­vin­cial han re­but la seua pla­ca com a mu­ni­ci­pi pro­te­git con­tra la vio­lèn­cia de gè­ne­re, una con­di­ció que es re­vi­sa­rà pe­riò­di­ca­ment i que obri les por­tes a tots els mu­ni­ci­pis de la pro­vín­cia.

La Xar­xa de Mu­ni­ci­pis Pro­te­gits con­tra la Vio­lèn­cia de Gè­ne­re naix amb 49 lo­ca­li­tats d’11 co­mar­ques. Ajun­ta­ments de grans po­bla­cions com Gan­dia, Xà­ti­va, On­tin­yent, Mis­la­ta, Al­zi­ra i Bur­jas­sot po­dran com­par­tir els seus re­cur­sos i el seu tre­ball en ma­tè­ria de vio­lèn­cia de gè­ne­re amb con­sis­to­ris xi­co­tets com Cas­te­lló de Ru­gat, El Pa­lo­mar o Yá­to­va, i amb la res­ta de mem­bres d’aques­ta Xar­xa que ver­te­bra la pro­vín­cia des de Xi­ri­ve­lla a Utiel, pas­sant per Quart, Al­daia, Al­bal, Pi­can­ya, Mon­se­rrat, Al­fa­far, Aio­ra, Re­que­na i ai­xí fins als 49 ‘so­cis’ fun­da­dors d’aques­ta pla­ta­for­ma in­ter­mu­ni­ci­pal con­tra la vio­lèn­cia mas­clis­ta.

For­ma­ció i aju­des

Per part seua, la Dipu­tació, a tra­vés de les seues àrees d’Igual­tat i Ad­mi­nis­tra­ció Ge­ne­ral, con­ti­nua­rà for­mant a les po­li­cies lo­cals i el per- so­nal tèc­nic dels ajun­ta­ments en ma­tè­ria de vio­lèn­cia de gè­ne­re i in­ver­ti­rà una par­ti­da anual en la di­fu­sió de cam­pan­yes de pre­ven­ció i sen­si­bi­lit­za­ció en l’àm­bit lo­cal. En­guany hi hau­rà una apor­ta­ció de 200.000 eu­ros que es re­par­ti­rà en­tre els mu­ni­ci­pis fun­da­dors de la Xar­xa i, se­gons ava­nça Isa­bel Gar­cía, en el prò­xim exer­ci­ci es­tà pre­vist in­ver­tir en­tre 400.000 i 500.000 eu­ros en aques­tes cam­pan­yes i ac­ti­vi­tats pro­mo­gu­des pels ajun­ta­ments per a cons­truir una so­cie­tat més for­ta i que res­pon­ga amb con­tun­dèn­cia a una

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.