Aco­lli­rà l’úl­ti­ma eta­pa de la Vol­ta Ci­clis­ta i l’úni­ca eta­pa de do­nes

Tant la ca­te­go­ria mas­cu­li­na com fe­me­ni­na realit­za­ran un re­co­rre­gut neu­tra­lit­zat de 5,5 qui­lò­me­tres pels prin­ci­pals ca­rrers del nu­cli ur­bà, des del ca­rrer Maes­tro Ra­món Ra­mia Que­rol fins al km 0, que se si­tua­rà en la ca­rre­te­ra de Ma­ni­ses

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajun­ta­ment de Pa­ter­na tor­na­rà a ser punt d’ei­xi­da de la 5a i úl­ti­ma eta­pa de la Vol­ta a la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na 2017 Gran Pre­mi Banc Sa­ba­dell, que en­guany com­pleix la seua 70 aniver­sa­ri.

Ai­xí ho ha anun­ciat l’al­cal­de de Pa­ter­na, Juan An­to­nio Sa­gre­do acom­pan­yat pel re­gi­dor d’Es­ports, Jo­sé Ma­nuel Mo­ra, el di­rec­tor de la Vol­ta, Án­gel Ca­se­ro, la di­rec­to­ra de la I Vol­ta de Do­nes Sil­via Ti­ra­do i el di­rec­tor re­gio­nal del Banc Sa­ba­dell a l’Hor­ta i La Ri­be­ra, Ra­fael Ros. “Una de les no­ve­tats d’en­guany és que tam­bé aco­lli­rem l’ei­xi­da de la Vol­ta a la CV Do­na, que se ce­le­bra per pri­me­ra ve­ga­da i que com­pta­rà amb una úni­ca eta­pa de 88,5 qui­lò­me­tres des de Pa­ter­na a Va­lèn­cia pas­sant per di­fe­rents mu­ni­ci­pis”, ha ava­nçat Sa­gre­do, or­gu­llós que la ciu­tat al­ber­gue tots dos es­de­ve­ni­ments es­por­tius. Ai­xí ma­teix, el pri­mer edil ha as­sen- ya­lat que “es trac­ta del ter­cer any con­se­cu­tiu que Pa­ter­na es con­ver­teix en ca­pi­tal del ci­clis­me, de­mos­trant el com­pro­mís de l’Ajun­ta­ment i del nos­tre mu­ni­ci­pi amb l’es­port”. L’es­pe­ra­da ci­ta es­por­ti­va tin­drà lloc el diu­men­ge 10 de fe­brer a par­tir de les 9 del ma­tí. Pri­mer se­rà l’ei­xi- da de la ca­te­go­ria fe­me­ni­na, i amb­dues realit­za­ran un re­co­rre­gut de 5,5 km pel ter­me mu­ni­ci­pal. “Un any més aco­llim una eta­pa en pla, amb un re­co­rre­gut neu­tra­lit­zat des del ca­rrer Maes­tro Ra­món Ra­mia Que­rol, on es fa­rà el con­trol de sig­na­tu­res, pas­sant pels prin­ci­pals ca­rrers del nu­cli ur­bà, fins a arri­bar a la ca­rre­te­ra de Ma­ni­ses, on se si­tua­rà el km 0, des d’on els par­ti­ci­pants re­co­rre­ran di­fe­rents mu­ni­ci­pis abans d’arri­bar a la plaça de l’Ajun­ta­ment on se si­tua la me­ta”, ha ex­pli­cat el re­gi­dor d’Es­ports, Jo­sé Ma­nuel Mo­ra. Per part seua, Án­gel Ca­se­ro s’ha vol- gut des­ta­car l’èxit d’an­te­riors edi­cions de la Vol­ta en el mu­ni­ci­pi, el seu im­pac­te eco­nò­mic, abast me­dià­tic i la re­per­cus­sió tu­rís­ti­ca que aques­ta ci­ta té per a Pa­ter­na “la Vol­ta es re­trans­met a tra­vés de Eu­roes­port en més de 65 paï­sos i, se­gons da­des de l’edi­ció 2018, va ser se­gui­da per 12 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors de 200.000 llars de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na”. En pas­sa­des edi­cions, l’es­de­ve­ni­ment es­por­tiu va com­ptar amb més de 200 pe­rio­dis­tes de 68 mit­jans acre­di­tats, més de 200 ci­clis­tes, i un dis­po­si­tiu de se­gu­re­tat for­mat per 40 mo­tos de Guàr­dia Ci­vil, 6 Jeeps de la Guàr­dia Ci­vil, 4 fur­gons del Cos Na­cio­nal de Po­li­cia, jun­ta­ment amb els cos­sos i for­ces de se­gu­re­tat del nos­tre mu­ni­ci­pi. Fi­nal­ment, Sa­gre­do ha des­ta­cat que “l’Ajun­ta­ment col·la­bo­ra­rà es­tre­ta­ment amb l’or­ga­nit­za­ció de la Vol­ta per a ga­ran­tir que punt veïns com vi­si­tants pu­guen gau­dir de la jor­na­da amb la mà­xi­ma se­gu­re­tat”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.