Obert el pe­río­de de li­ci­ta­ció de les 11 pa­ra­des del mer­cat que es­tan lliu­res

El plec de clàu­su­les ad­mi­nis­tra­ti­ves es­tà pu­bli­cat en el BOP i en la pà­gi­na web mu­ni­ci­pal. El ter­mi­ni de pre­sen­ta­ció d’ofer­tes fi­na­lit­za el pro­per 17 de desem­bre.

Nou Horta - - Editorial -

Amb l’ob­jec­tiu de fa­ci­li­tar, fo­men­tar i pro­mo­cio­nar la pres­ta­ció d’un ser­vei pú­blic po­sant a dis­po­si­ció de la ciu­ta­da­nia pro­duc­tes amb la mi­llor qua­li­tat pos­si­ble i un ser­vei de pro­xi­mi­tat, l’Ajun­ta­ment de Pi­cas­sent ha fet pú­blic re­cent­ment el plec de clàu­su­les ad­mi­nis­tra­ti­ves que s’ha de se­guir en el pro­ce­di­ment d’ad­ju­di­ca­ció de les no­ves pa­ra­des, un to­tal d’on­ze. Les di­men­sions de ca­das­cu­na d’elles són va­ria­bles i es tro­ben equi­pa­des d’ins­tal·la­cions elèc­tri­ques, sa­ne­ja­ment, fon­ta­ne­ria i ins­tal·la­ció de veu. En­tre els pro­duc­tes de ven­da pre­vis­tos es tro­ben: peix i ma­risc, carn, em­bo­tits, oli­ves i en­cur­tits, fruits secs, pa i bo­lle­ria, pro­duc­tes lac­tis i pas­tis­se­ria. Pel que fa als ho­ra­ris d’ober­tu­ra, l’Ajun­ta­ment es­ta­bleix que els llocs de ven­da hau­ran d’es­tar oberts al pú­blic tots els dies la­bo­ra­bles de l’any, in­clús els dis­sab­tes, de 7:00 h a 15:00 h, ai­xí com els di­ven­dres per la ves­pra­da, de 16:30 h a 20:00 h. La se­lec­ció dels ad­ju­di­ca­ta­ris es fa­rà per con­curs, te­nint en com­pte cri­te­ris de ba­re­ma­ció com: la quan­ti­tat del cà­non pre­vist, la crea­ció d’ocu­pa­ció per a per­so­nes amb di­ver­si­tat fun­cio­nal, l’acre­di­ta­ció pro­fes­sio­nal com a ti­tu­lar de pa­ra­des o com a de­pen­dent en mer­cats mu­ni­ci­pals i el com­pro­mís d’ins­tal·la- ció de certs sis­te­mes de co­mer­cia­lit­za­ció, com per exem­ple, el da­tà­fon per al co­bra­ment de les com­pres o el ser­vei de re­par­ti­ment a do­mi­ci­li, en­tre al­tres. La pun­tua­ció mà­xi­ma és de 100 punts. La con­ces­sió de la pa­ra­da se­rà per a un pe­río­de de 15 anys im­pro­rro­ga­bles, per tant, una ve­ga­da fi­na­lit­za­da aques­ta, l’ad­ju­di­ca­ta­ri tin­drà l’obli­ga­ció de dei­xar lliu­re la pa­ra­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.