Al­daia es bol­ca en l’ho­me­nat­ge al mes­tre i poe­ta Fran­cesc Ale­dón

Nou Horta - - Portada -

Des de di­jous pas­sat el parc in­fan­til si­tuat da­rre­re del CEIP Pla­te­ro y yo

El po­ble d’Al­daia es va bol­car en el sen­tit ho­me­nat­ge que di­jous pas­sat es va realit­zar, un any des­prés de la seua mort, al mes­tre i poe­ta Fran­cesc Ale­dón al Tea­tre del Mer­cat per re­co­nèi­xer la tas­ca pe­da­gò­gi­ca in­no­va­do­ra que va im­ple­men­tar en dos de les es­co­les de la lo­ca­li­tat on va es­tar for­ta­ment im­pli­cat, el CEIP Mar­tí­nez To­rres i es­pe­cial­ment el CEIP Pla­te­ro y yo. Des de di­jous pas­sat el parc in­fan­til si­tuat da­rre­re d’aques­ta úl­ti­ma es­co­la por­ta el seu nom per com­me­mo­rar el tre­ball d’aquest mes­tre va­len­cià que va des­ta­car en Al­daia per tran­si­tar nous ca­mins di­dàc­tics on les seues prò­pies au­ques te­nien un pro­ta­go­nis­me es­sen­cial per di­vul­gar con­tes i tra­di­cions va­len­cia­nes.

Una im­por­tant re­pre­sen­ta­ció dels que van ser els i les seues alum­nes no va vo­ler dei­xar d’as­sis­tir-hi per re­cor­dar a qui ha es­tat pos­si­ble­ment un dels seus prin­ci­pals re­fe­rents en el món de la do­cèn­cia per les pro­pos­tes edu­ca­ti­ves atrac­ti­ves que va im­pul­sar. En­tre elles des­ta­ca­ren el pro­jec­te Ci­ne­ma per tot­hom, la re­vis­ta tri­mes­tral L’Es­plet o la pu­bli­ca­ció de les seues po­pu­lars au­ques, com ara, Les nos­tres au­ques: les au­ques de quan érem me­nuts, Les nos­tres au­ques: els con­tes de sem­pre i Cal tio Car­me­lo: un tre­ball per co­nèi­xer i es­ti­mar l´hor­ta i la na­tu­ra. Per ai­xò, al­guns dels exa­lum­nes de La Ca­na- lla del Ti­rant van vo­ler re­tre el seu par­ti­cu­lar ho­me­nat­ge pu­jant a l’es­ce­na­ri i re­ci­tant una de les obres del mes­tre Ale­dón. No van fal­tar tam­poc re­pre­sen­tants fa­mi­liars, com la seua ne­bo­da, qui va pro­nun­ciar unes emo­ti­ves pa­ra­ules po­sant en va­lor la im­pli­ca­ció i cons­cièn­cia so­cial del do­cent qui, a més d’apli­car no­ves for­mes d’en­sen­ya­ment en la seua ves­sant pro­fes­sio­nal per fo­men­tar la crea­ti­vi­tat dels xi­quets i xi­que­tes i el tre­ball en equip, va par­ti­ci­par en mo­vi­ments reivin­di­ca­tius so­cials, me­diam­bien­tals i veï­nals. Com la seua ne­bo­da, ca­das­cu­na de les per­so­nes que van in­ter­vin­dre per re­cor­dar aquest mes­tre ex­cep­cio­nal van vo­ler com­par­tir amb tot el pú­blic as­sis­tent les nom­bro­ses i en­ri­qui­do­res anèc­do­tes que van viu­re amb Ale­dón du­rant la seua tra­jec­tò­ria vi­tal o per­so­nal.

L’ac­te es va cul­mi­nar amb la inau­gu­ra­ció de la pla­ca que a par­tir d’ara do­na­rà nom al parc in­fan­til de la plaça d’Eu­ro­pa i en la qual es re­pre­sen­ta una de les co­ne­gu­des au­ques del mes­tre Ale­dón per re­cor­dar ai­xí que la seua im­por­tan­tís­si­ma tas­ca al po­ble d’Al­daia va sus­ci­tar la cu­rio­si­tat i mo­ti­va­ció de desenes d’alum­nes du­rant suc­ces­si­ves pro­mo­cions.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.