Ho­me­nat­ges i emo­ció en la VII Ga­la de l’Es­port d’Al­fa­far

Ce­lia Pé­rez, Ra­món Jo­sé Sán­chez i Fran­cis Gar­cía, Ro­cío Mancebo, Ra­món Jo­sé Monfort, Ivan Pe­nal­ba i l’In­fan­til A de la UDB d’Al­fa­far van ser els veïns ho­me­nat­jats en un ac­te que va com­ptar amb la pre­sèn­cia es­pe­cial de l’atle­ta va­len­cià Fer­nan­do Si­no­vas

Nou Horta - - Portada -

Mem­bres dels clubs del mu­ni­ci­pi, au­to­ri­tats de l’ajun­ta­ment i nom­bro­sos veïns van acu­dir a un ac­te que pre­tén vi­si­bi­lit­zar les tra­jec­tò­ries d’es­por­tis­tes mu­ni­ci­pals

Mem­bres dels clubs del mu­ni­ci­pi, au­to­ri­tats de l’ajun­ta­ment i nom­bro­sos veïns i veï­nes van acu­dir a un ac­te que pre­tén vi­si­bi­lit­zar les tra­jec­tò­ries d’es­por­tis­tes de la lo­ca­li­tat i la la­bor dels clubs es­por­tius mu­ni­ci­pals

Di­ven­dres pas­sat 16 de no­vem­bre Al­fa­far va ce­le­brar la seua VII Ga­la de l’Es­port, una ci­ta anual que or­ga­nit­za l’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far a tra­vés de la seua Re­gi­do­ria d’Es­ports, en col·la­bo­ra­ció amb els clubs es­por­tius del mu­ni­ci­pi, amb la qual es pre­tén com­par­tir amb to­ta la ciu­ta­da­nia el tre­ball i es­fo­rç realit­zat al llarg de l’any pels clubs i es­por­tis­tes d’Al­fa­far. La in­ter­ven­ció del cò­mic Os­car Tra­mo­ye­res va do­nar ini­ci a una ga­la en la qual Ra­món Jo­sé Sán­chez Me­di­na i Fran­cis Gar­cía Mar­tí­nez van re­bre un re­co­nei­xe­ment pels anys d’es­fo­rç i de­di­ca­ció a les dis­ci­pli­nes de Po­wer­lif­ting o ai­xe­ca­ment de po­tèn­cia i de fit­ness i cul­tu­rism,e res­pec­ti­va­ment. Tam­bé, la jo­ve Ce­lia Pé­rez Al­ba va ser ho­me­nat­ja­da pels seus ex­cel·lents re­sul­tats en els cam­pio­nats de Sal­va­ment i So­co­rris­me d’Es­pan­ya. Un dels mo­ments més emo­tius de la ga­la va arri­bar amb el re­co­nei­xe­ment a l’atle­ta va­len­cià Fer­nan­do Si­no­vas, fi­gu­ra des­ta­ca­da de l’atle­tis­me de l’atle­tis­me es­pan­yol de fi­nals dels vui­tan­ta i prin­ci­pis dels 90 en els quals va acon­se­guir tres sub­cam­pio­nats d’obs­ta­cles i va ser in­ter­na­cio­nal en set oca­sions. Si­no­vas va agrair molt emo­cio­nat el su­port de la seua fa­mí­lia du­rant to­ta la seua tra­jec­tò­ria i el re­co­nei­xe­ment d’Al­fa­far a la seua ca­rre­ra.

Els di­fe­rents clubs es­por­tius, per part seua, tam­bé van re­tre ho­me­nat­ge a di­fe­rents es­por­tis­tes per la seua la­bor en el club, pels seus mè­rits es­por­tius i per ser un exem­ple de de­di­ca­ció i es­fo­rç per a tot el po­ble. Ro­cío Mos­so, Ra­món Jo­sé Monfort, Iván Pe­nal­ba i l’In­fan­til A de la UDB d’Al­fa­far van ser ho­me­nat­jats pels seus res­pec­tius clubs. L’al­cal­de, Juan Ra­món Ad­sua­ra, la re­gi­do­ra d’Es­ports, Lo­li Mon­me­neu, re­pre­sen­tants de tots els clubs d’Al­fa­far i nom­bro­sos veïns i veï­nes no es van per­dre un ac­te en la qual l’es­fo­rç, el tre­ball en equip i la su­per­ació per­so­nal dels es­por­tis­tes van ser els pro­ta­go­nis­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.