S’Ex­pro­pia­rà el so­lar ad­ja­cent al po­lies­por­tiu amb una in­ver­sió d’1,5 mi­li­ons d’eu­ros

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajun­ta­ment de Pai­por­ta ex­pro­pia­rà en els prò­xims me­sos un so­lar ad­ja­cent al po­lies­por­tiu mu­ni­ci­pal que su­po­sa­rà una in­ver­sió d’1,5 mi­li­ons d’eu­ros. Aques­ta ex­pro­pia­ció, dic­ta­mi­na­da per sen­tèn­cia ju­di­cial, obri la por­ta a la cons­truc­ció del pa­ve­lló es­por­tiu, una ins­tal·la­ció de­man­da­da du­rant dè­ca­des pel veï­nat de la lo­ca­li­tat, i que ara es­tà més a prop. El so­lar té una ex­ten­sió de 19.002,30 me­tres qua­drats i, se­gons el Pla Ge­ne­ral d’Or­de­na­ció Ur­ba­na (PGOU) vi­gent, es­tà des­ti­nat a do­ta­ció es­por­ti­va i zo­na ver­da. Es tro­ba al cos­tat del po­lies­por­tiu, en­tre la pis­ci­na co­ber­ta i el camp de fut­bol El Pa­lle­ter. Li­mi­ta tam­bé amb el Ba­rranc de Xi­va, men­tre que l’ei­xi­da dó­na al ca­mí de les Vin­yes del Mar­qués, la con­ti­nua­ció del ca­rrer Li­te­rat Aoz­rín, a l’ex­trem Sud-Est del nu­cli ur­bà de Pai­por­ta. L’ex­pro­pia­ció arri­ba des­prés del li­ti­gi obert en­tre els pro­pie­ta­ris del so­lar i l’Ajun­ta­ment de Pai­por­ta. La pro­pie­tat dels te­rrenys va va­lo­rar el so­lar en 8.826.009,08 eu­ros, una quan­ti­tat amb la qual l’Ajun­ta­ment no es­ta­va d’acord. Per ai­xò, es va acu­dir a les ins­tàn­cies ju­di­cials per­ti­nents fins que el 26 de se­tem­bre es va pu­bli­car la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Su­pe­rior de Jus­tí­cia de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na (TSCV) que fi­xa el preu fi­nal en 1.490.009,92 eu­ros. El go­vern de Pai­por­ta pro­po­sa­rà en el prò­xim ple la mo­di­fi­ca­ció de crè­dit co­rres­po­nent per a as­su­mir aques­ta ex­pro­pia­ció. El cost de l’ex­pro­pia­ció s’as­su­mi­rà amb fons pro­pis do­na­da la bona si­tua­ció eco­nò­mi­ca de l’Ajun­ta­ment de Pai­por­ta. A més, l’equip de go­vern com­pta amb la re­co­ma­na­ció de l’in­ter­ven­tor mu­ni­ci­pal i el vist-i-plau del tre­so­rer, els ha­bi­li­tats na­cio­nals que han de do­nar llum ver­da a les ac­cions del con­sis­to­ri en aquests as­sum­ptes. La in­ver­sió en l’ad­qui­si­ció del so­lar no afec­ta­rà a la li­qui­di­tat ni al bon fun­cio­na­ment des del punt de vis­ta eco­nò­mic i de tre­so­re­ria de l’Ajun­ta­ment.

Tres anys des­prés de pren­dre pos­ses­sió, el nou go­vern ha can­cel·lat i dei­xat a ze­ro el deu­te amb els bancs, ha apro­vat in­ver­sions per més de dos mi­li­ons d’eu­ros i ha afron­tat tres ex­pro­pia­cions im­por­tants: els vials del ca­rrer Mes­tre Se­rrano, amb una in­ver­sió d’1,9 mi­li­ons; l’es­pai per a la fu­tu­ra zo­na ver­da del Ca­rrer Sant Ra­mon, per qua­si 270.000 eu­ros; i ara, els 1,5 mi­li­ons d’eu­ros d’aquest so­lar ad­ja­cent al po­lies­por­tiu. “Ges­tio­nar els fons pú­blics amb res­pon­sa­bi­li­tat dó­na re­sul­tats a mit­jà i llarg ter­mi­ni”, ha ex­pli­cat la re­gi­do­ra d’Hi­sen­da i Ad­mi­nis­tra­ció Ge­ne­ral, Bea­triz Ji­mé­nez. “Ara es­tem co­me­nçant a re­co­llir els fruits de la bona ges­tió ini­cia­da al 2015: de can­cel·lar el deu­te, de fer con­cur­sos pú­blics on les em­pre­ses real­ment com­pe­tei­xen, co­sa que ens ha es­tal­viat desenes de mi­lers d’eu­ros en ca­da li­ci­ta­ció.

Ji­mé­nez ha afe­git que “les in­ver­sions, les ex­pro­pia­cions, els aug­ments de per­so­nal i la mi­llo­ra de ser­veis de l’Ajun­ta­ment han si­gut pos­si­bles grà­cies a la bona ges­tió eco­nò­mi­ca, i ho hem pa­gat tot amb fons mu­ni­ci­pals. Bona si­tua­ció eco­nò­mi­ca Nou pa­ve­lló es­por­tiu

L’ad­qui­si­ció d’aquest so­lar, de més de 19.000 me­tres qua­drats, obri la por­ta a la cons­truc­ció d’un pa­ve­lló es­por­tiu, una an­ti­ga i his­tò­ri­ca de­man­da de la ciu­ta­da­nia de Pai­por­ta. Fins ara, les per­so­nes que vo­lien prac­ti­car de­ter­mi­nats es­ports al llarg de tot l’any ha­vien de con­for­mar-se amb una pis­ta cla­ra­ment in­su­fi­cient per a una po­bla­ció de més de 26.000 ha­bi­tants. El con­sis­to­ri es­tu­dia­rà to­tes les vies per a su­fra­gar la cons­truc­ció d’aques­ta in­fra­es­truc­tu­ra “im­pres­cin­di­ble i ne­ces­sà­ria”, se­gons ha ex­pli­cat l’al­cal­des­sa, Isa­bel Mar­tín.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.