‘En tu seno’, el fes­ti­val mu­si­cal i fa­mi­liar per a re­cap­tar fons con­tra el càn­cer de ma­ma

A més a més, du­rant tot el dia hi hau­rà zo­na de ‘food­trucks’ i ac­ti­vi­tats per a xi­quets amb parc de bo­les i ani­ma­dors

Nou Horta - - Editorial -

El po­lies­por­tiu mu­ni­ci­pal de Ro­ca­fort acull el prò­xim dis­sab­te 1 de desem­bre la pri­me­ra edi­ció del fes­ti­val “En tu seno”, una jor­na­da amb ac­ti­vi­tats per a to­ta la fa­mí­lia amb l’ob­jec­tiu de re­cap­tar fons per a la re­cer­ca con­tra el càn­cer de ma­ma.

La ci­ta es­tà or­ga­nit­za­da per la re­gi­do­ria de Cul­tu­ra i per En tu seno, una as­so­cia­ció de Ro­ca­fort que trac­ta de cons­cien­ciar de la im­por­tàn­cia i la ne­ces­si­tat d’in­ver­tir en re­cer­ca mè­di­ca. En aquest sen­tit, els be­ne­fi­cis de la ta­qui­lla del dia es des­ti­na­ran a l’Ins­ti­tut de Re­cer­ca Sa­ni­tà­ria In­cli­va que di­ri­geix la on­cò­lo­ga An­na Lluch, in­ves­ti­ga­do­ra re­fe­rent en la ma­tè­ria. El fes­ti­val, que se ce­le­bra­rà d’11 a 23.30 ho­res, es­tà pen­sat per al gau­di de to­ta la fa­mí­lia, amb ac­ti­vi­tats in­fan­tils, parc de bo­les, ro­cò­drom, pin­ta­ca­res i ani­ma­dors, a més d’ac­tua­cions mu­si­cals. Ai­xí ma­teix, s’ha­bi­li­ta­rà una zo­na gas­tro­nò­mi­ca amb food­trucks i els as­sis­tents po­dran pas­se­jar per la zo­na en­jar­di­na­da del po­lies­por­tiu i de la Ca­sa de la Cul­tu­ra.

“Ens sem­bla una pro­pos­ta molt in­ter­es­sant, una ac­ti­vi­tat di­fe­rent per a to­ta la fa­mí­lia, en ho­ra­ri diürn, que a més a més té una fi be­nè­fi­ca i l’ofer­ta és va­ria­da: mú­si­ca en di­rec­te, pin­ta­ca­res i ani­ma­dors in­fan­tils, zo­na gas­tro­nò­mi­ca...”, ex­pli­ca la re­gi­do­ra de Cul­tu­ra, Ju­lia Ca­ñi­za­res. En l’apar­tat mu­si­cal, ac­tua­ran els Ra­mo­nets, amb el seu rock per als més xi­co­tets; Pe­ter Gun & the Pa­per Hats i el seu wing i jazz a l’es­til dels anys 20 amb un me­ra­ve­llós com­po­nent vo­cal; Rei­na Ro­ja, la re­ve­la­ció va­len­cia­na en la fu­sió fla­men­ca; San­te­ro y los mu­cha­chos, amb el seu rock re­po­sat; el rock and roll dels Vi­cen­tes; i Jo­sé Ma­nuel Ca­sañ, lí­der de Se­gu­ri­dad So­cial, un dels grups més im­por­tants del pop-rock va­len­cià. El preu de l’en­tra­da és de 20€, es pot ad­qui­rir en el por­tal web no­ti­ku­mi, i els be­ne­fi­cis de la re­cap­ta­ció aniran des­ti­nats a la re­cer­ca con­tra el càn­cer de ma­ma. L’as­so­cia­ció En tu seno ha or­ga­nit­zat du­rant els úl­tims me­sos di­fe­rents tro­ba­des, fes­ti­vals de dan­sa i al­tres ac­ti­vi­tats per a cons­cien­ciar so­bre aques­ta ma­lal­tia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.