Les es­por­tis­tes triom­fen en el Cam­pio­nat d’Eu­ro­pa de Fit Kid

Nou Horta - - Editorial -

El pas­sat cap de set­ma­na es va ce­le­brar en Bi­bio­ne, Ità­lia, el Cam­pio­nat d’Eu­ro­pa de Fit Kid. Es­pan­ya, i en con­cret la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na, va res­sal­tar pel ni­vell tèc­nic dels es­por­tis­tes i una ve­ga­da més es va alçar amb la ma­jo­ria dels po­diums de la ca­te­go­ria in­di­vi­dual, al­ter­nant-se amb la gran po­tèn­cia, Hon­gria.

En la ca­te­go­ria de grups tam­bé van fer molt bona par­ti­ci­pa­ció acon­se­guint unes ex­cel·lents clas­si­fi­ca­cions i ca­da ve­ga­da que­da més la­tent el pro­grés dels nos­tres com­pe­ti­dors en els úl­tims anys. Es­tan molt sa­tis­fets amb els re­sul­tats i ara ja pen­sant en Eu­ro­pa 2019.

Me­da­lle­ro es­por­tis­tes Se­da­ví

Mar Me­re­diz al In­di­vi­dual Fe­me­ní III: Ar­gent.

Pau­la Se­rra al In­di­vi­dual fe­me­nino VI: Ar­gent.

Pau­la Se­rra al Dúo II y Big free group: Or.

Pau­la Se­rra al Small II Y Big II Ar­gent.

Ro­cío Ála­mo al Big Free group: Or. Ro­cío Ála­mo al Small II y Big II: Ar­gent.

An­drea Mar­tí­nez al Small III: Ar­gent. An­drea Mar­tí­nez al Big free group: Or.

Na­za­re­na Be­ní­tez al Big free group: Or.

To­tes elles en­tre­nen en el Club Stu­dio Na­va­rre­te de Va­lèn­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.