La 25a Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Pa­llas­sos tan­ca amb prop de 8.500 es­pec­ta­dors

Nou Horta - - Publireportatge -

La Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Pa­llas­sos i Pa­llas­ses de Xi­ri­ve­lla va apa­gar amb ria­lles el diu­men­ge 11 de no­vem­bre les ve­les del seu 25 aniver­sa­ri reivin­di­cant els va­lors de l’au­to­es­ti­ma, in­te­gra­ció, con­fia­nça, igual­tat, l’atre­vi­ment i l’hu­mor. I ho va fer amb una pro­gra­ma­ció ober­ta a tots els pú­blics i edats, desen­vo­lu­pa­da del 3 al 11 de no­vem­bre tant en el tea­tre com en els ca­rrers de la lo­ca­li­tat, que va con­gre­gar a mi­lers d’es­pec­ta­dors.

Una edi­ció que, com ex­pli­ca el di­rec­tor del fes­ti­val, San Fran, “ha es­tat mar­ca­da per la ce­le­bra­ció d’un quart de se­gle de re­co­rre­gut, amb in­nom­bra­bles ac­ti­vi­tats pa­ral·le­les i on el pú­blic ha po­gut gau­dir de dot­ze es­pec­ta­cles en els quals ha im­pe­rat la qua­li­tat i la di­ver­si­tat”. Al vol­tant d’unes 8.500 per­so­nes en­tre xi­quets i adults, in­di­ca, “han pas­sat en­guany per la Mos­tra en el seu ex­tens pro­gra­ma. La ria­lla, l’ale­gria i el bon hu­mor han si­gut sens dub­te la clau de l’èxit d’aquest es­de­ve­ni­ment cul­tu­ral tan im­por­tant i ne­ces­sa­ri en els temps en què vi­vim”. La Mos­tra de Pa­llas­sos s’aco­mia­da ai­xí fins a l’any que ve amb un ba­la­nç molt po­si­tiu, tal com re­afir­ma Ri­card Bar­be­rà, al­cal­de de Xi­ri­ve­lla: “Tan­quem el te­ló d’aques­ta edi­ció amb el cor ca­rre­gat de som­riu­res i ener­gia, la qual co­sa de­mos­tra no­va­ment la im­por­tàn­cia d’un pro­jec­te de pri­mer or­dre per al nos­tre mu­ni­ci­pi”. Si no exis­ti­ra el fes­ti­val, con­fes­sa, “hau­ríem d’in­ven­tar-ho. Ara a per 25 anys més!”. Des de la Re­gi­do­ria de Cul­tu­ra, la seua res­pon­sa­ble En­car­na Mar­tí des­ta­ca que “hem ce­le­brat un aniver­sa­ri amb una pro­gra­ma­ció de gran qua­li­tat i amb la im­pli- ca­ció de molts sec­tors de Xi­ri­ve­lla als qui cal agrair que la Mos­tra tin­ga hui el re­nom i la iden­ti­tat cul­tu­ral que me­reix”. Per tot açò, in­ci­deix, “te­nim el com­pro­mís po­lí­tic d’en­for­tir-la i mi­mar-la per a po­der ce­le­brar molts anys més i que con­ti­nue fent fe­liç a les per­so­nes del nos­tre po­ble i a les que vé­nen a vi­si­tar-nos des d’al­tres llocs. Amb ella fem una Xi­ri­ve­lla mi­llor”.

La Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Pa­llas­sos i Pa­llas­ses, pre­mia­da en 2016 por l’As­so­cia­ció Va­len­cia­na d’Em­pre­ses de Tea­tre i Dan­sa (AVETID) i de­cla­ra­da Fes­ta d’ In­te­rès Tu­rís­tic Pro­vin­cial, és un pro­jec­te cul­tu­ral ini­cia­ti­va de la Re­gi­do­ria de Cul­tu­ra de l’Ajun­ta­ment de Xi­ri­ve­lla, pa­tro­ci­nat per la Dipu­tació de Va­lèn­cia, la Con­se­lle­ria de Cul­tu­ra de la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na i el Mi­nis­te­ri de Cul­tu­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.