L’al­cal­de i tèc­nics del mu­ni­ci­pi es reunei­xen amb res­pon­sa­bles d’ADIF per a la cons­truc­ció de l’es­ta­ció de tren

La no­va es­ta­ció dis­po­sa­rà de 700 pla­ces de pàr­quing i una es­ta­ció de re­pos­tat­ge d’elec­tri­ci­tat L’Ajun­ta­ment acon­se­gueix que ADIF fi­nan­ce la part de la cons­truc­ció que es pa­gue amb fons mu­ni­ci­pals ADIF ja ha po­sat en mar­xa l’ex­pro­pia­ció dels te­rrenys on s’

Nou Horta - - News -

L’al­cal­de d’Al­bal, Ra­món Ma­rí, i tèc­nics mu­ni­ci­pals s’han reunit a Ma­drid amb els res­pon­sa­bles de l’em­pre­sa ADIF per a tan­car la sig­na­tu­ra del con­ve­ni i co­nèi­xer ja el pro­jec­te tèc­nic per a cons­truir la fu­tu­ra es­ta­ció d’Al­bal. Els ter­mi­nis d’exe­cu­ció fi­xats per­me­tria que les obres co­men­cen a la tar­dor del prò­xim any 2019 per a po­der es­tar lles­ta en 2021. D’aques­ta ma­ne­ra, Al­bal do­na­rà per com­pli­da una reivin­di­ca­ció his­tò­ri­ca i un dels ob­jec­tius fi­xats per l’ac­tual equip de Go­vern mu­ni­ci­pal.

En la reunió tam­bé es va fi­xar que se­rà ADIF qui fi­nan­ce en un va pa­gar a qua­tre o cinc anys la in­ver­sió que hau­rà de pa­gar-se amb fons mu­ni­ci­pals de la fu­tu­ra es­ta­ció. A la reunió van as­sis­tir tant l’en­gin­yer mu­ni­ci­pal com la in­ter­ven­to­ra mu­ni­ci­pal per a fi­xar ja ter­mi­nis i ul­ti­mar el con­ve­ni en­tre l’ad­mi­nis­tra­ció lo­cal i es­ta­tal. Men­tres­tant, s’úl­ti­ma el con­ve­ni que se sig­ne l’any que ve en­tre ADIF i Ajun­ta­ment, des de l’em­pre­sa es­ta­tal ADIF ja s’ha ini­ciat l’ex­pro­pia­ció dels te­rrenys ne­ces­sa­ris a Al­bal on s’al­ce la fu­tu­ra es­ta­ció. És el pri­mer pas dis­po­sar d’aquests te­rrenys i l’ac­tua­ció ja es­tà en mar­xa des d’aquest es­tiu. En to­tal es pre­ci­sen de 10.000 me­tres qua­drats, l’Ajun­ta­ment ja ha acon­se­guit acords amb gran part dels pro­pie­ta­ris i no­més es ne­ces­si­ta ex­pro­piar ara uns 4.500 me­tres qua­drats per a alçar tant l’es­ta­ció com la zo­na d’apar­ca­ment. En to­tal, la fu­tu­ra es­ta­ció dis­po­sa­rà de prop de 700 pla­ces d’apar­ca­ment el que la con­ver­ti­rà en la gran es­ta­ció in­ter­mo­dal de la co­mar­ca de l’Hor­ta Sud i que ser­vi­rà per a dis­sua­dir de l’ús del cot­xe. Quan aques­ta es­ta­ció aquest aca­ba­da, els veïns i veï­nes d’Al­bal ja no hau­ran d’anar fins a l’es­ta­ció de Ca­ta­rro­ja per a anar fins al cen­tre de la ciu­tat de Va­lèn­cia o con­nec­tar amb la res­ta de xar­xes mu­ni­ci­pals, que a més de la llun­ya­nia a pe­nes té pla­ces d’apar­ca­ment, per ai­xò a la d’Al­bal arri­ba­ran tant veïns i veï­nes del mu­ni­ci­pi com d’al­tres pro­pers com Al­càs­ser, Be­ni­pa­rrell i de la ma­tei­xa Ca­ta­rro­ja.

Les lí­nies d’au­to­bu­sos de la co­mar­ca tin­dran pa­ra­da en la ma­tei­xa es- ta­ció, i l’Ajun­ta­ment ja ha po­sat en mar­xa la con­ne­xió del nu­cli ur­bà amb la fu­tu­ra es­ta­ció. L’al­cal­de d’Al­bal, Ra­món Ma­rí, va ex­pli­car des­prés de la reunió ce­le­bra­da en les ofi­ci­nes cen­trals d’ADIF a Ma­drid que era un dels meus com­pro­mi­sos que por­tem anys tre­ba­llant per a evi­tar que Al­bal que­de fo­ra del tren del pro­grés. “La cons- truc­ció de l’es­ta­ció de tren es­tà ca­da dia més a prop i hem tan­cat ja tots els se­rrells per a po­der sig­nar aquest con­ve­ni l’any vi­nent. ADIF ja té el pro­jec­te cons­truc­tiu de l’es­ta­ció i tot el plan­te­ja­ment tèc­nic que com­por­ta. Han co­me­nçat a ex­pro­piar els te­rrenys i una ve­ga­da sig­nat el con­ve­ni es po­drà li­ci­tar el pro­jec­te que es­tà ja fi­na­lit­zat”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.