El mu­ni­ci­pi dis­po­sa ja del pri­mer Es­pai Co­wor­king

Nou Horta - - News -

L’Ajun­ta­ment d’Al­bal ha obert el pri­mer es­pai per als em­pre­ne­dors del mu­ni­ci­pi. Des del di­me­cres 19 es­tà obert en l’edi­fi­ci de l’an­tic Ajun­ta­ment el pri­mer Es­pai Co­wor­king que po­drà aco­llir di­fe­rents em­pre­ses d’em­pre­ne­dors d’Al­bal, els qui com­par­ti­ran un ma­teix es­pai. El cen­tre dis­po­sa d’una zo­na co­mu­na i dos des­pat­xos per a reunions. En l’edi­fi­ci i al cos­tat del Co­wor­king tin­drà la seua seu l’As­so­cia­ció de Co­mer­ciants d’Al­bal. La llum i l’ai­gua és a cà­rrec de l’Ajun­ta­ment i els em­pre­ne­dors no pa­ga­ran cap des­pe­sa. Es­tà si­tuat en l’an­tic ajun­ta­ment, al ca­rrer Sant Ana núm. 8. Les per­so­nes que tin­guen di­fi­cul­tats o mo­bi­li­tat re­duï­da po­dran ac­ce­dir per l’as­cen­sor de l’edi­fi­ci.

L’Es­pai Co­wor­king es con­cep com un es­pai de for­ma­ció i tre­ball en co­mú (co­wor­king) per a desen­vo­lu­par una no­va ma­ne­ra de for­mar-se i de tre­ba­llar com­par­tint es­pai i re­cur­sos, di­ri­git es­pe­cial­ment als nous em­pre­ne­dors, ofe­rint-los un lloc on po­den tre­ba­llar sen­se la ne­ces­si­tat de fer cap ti­pus d’in­ver­sió ini­cial. Es trac­ta d’un es­pai obert en el qual els usua­ris po­dran in­ter­can­viar ex­pe­rièn­cies amb al­tres em­pre­ne­dors i tre­ba­llar con­jun­ta­ment en un en­torn agra­da­ble on es fo­men­ta la col·la­bo­ra­ció i la ge­ne­ra­ció de pro­jec­tes in­no­va­dors. Tam­bé hi ha dos des­pat­xos tan­cats en els quals els usua­ris po­dran realit­zar reunions pri­va­des per a la po­sa­da en mar­xa i desen­vo­lu­pa­ment dels seus nous pro­jec­tes.

La ges­tió del pro­ce­di­ment d’ad­mis­sió per a usar el Es­pai Co­wor­king es fa­rà a tra­vés del de­par­ta­ment de Pro­mo­ció Eco­nò­mi­ca de l’ajun­ta­ment d’Al­bal.

Per a po­der ac­ce­dir punt al ser­vei com als llocs de tre­ball de l’Es­pai Co­wor­king, les per­so­nes in­ter­es­sa­des hau­ran de pre­sen­tar la sol·li­ci­tud co­rres­po­nent en l’ofi­ci­na de l’Agèn­cia d’Ocu­pa­ció i Desen­vo­lu­pa­ment Lo­cal, in­di­cant les da­des iden­ti­fi­ca­ti­ves del sol·li­ci­tant i del tre­ball que desen­vo­lu­pa­rà, se­gons el mo­del nor­ma­lit­zat.

Se­rà re­qui­sit in­dis­pen­sa­ble per a ser ad­mès que el sol·li­ci­tant tin­ga una an­ti­gui­tat d’al­menys 6 me­sos d’em- pa­dro­na­ment a Al­bal i que l’ac­ti­vi­tat a desen­vo­lu­par tin­ga o va­ja a tin­dre la seua seu so­cial en el mu­ni­ci­pi d’Al­bal. La con­ces­sió d’ad­mis­sió es fa­rà per a un pe­río­de de 12 me­sos amb 2 prò­rro­gues pos­te­riors de 6 me­sos. El go­vern d’Al­bal apos­ta per realit­zar ac­cions di­ri­gi­des a re­duir la de­socu­pa­ció en el mu­ni­ci­pi. En aquests qua­tre anys, des de l’any 2015, s’ha re­duït l’atur en el mu­ni­ci­pi en 400 per­so­nes, no­més en l’úl­tim any s’ha re­duït el nom­bre d’atu­rats en un cen­te­nar de per­so­nes. Pe­rò, com ex­pli­ca­va el pro­pi al­cal­de en la inau­gu­ra­ció “mai es­ta­rem sa­tis­fets men­tre un al­ba­lenc es­ti­ga en la llis­ta de l’atur”, i va afe­gir que amb l’ober­tu­ra d’aquest Es­pai Co­wor­king “fem un pas més per a pro­mo­cio­nar l’em­pre­ne­do­ria en el mu­ni­ci­pi”.

Una de les ac­cions que es va desen­vo­lu­par en­guany va ser la fi­ra d’ocu­pa­ció. Més de 500 par­ti­ci­pants, di­ri­git als jo­ves i atu­rats del mu­ni­ci­pi. Més de 50 ofer­tes reals de 15 em­pre­ses del mu­ni­ci­pi i la co­mar­ca du­rant la jor­na­da. Ses­sions pràc­ti­ques per a apren­dre a cer­car ocu­pa­ció i l’au­too- cu­pa­ció. Ser un em­pre­ne­dor. Tots els par­ti­ci­pants van ei­xir molt sa­tis­fets. D’al­tra ban­da, des de l’Ajun­ta­ment d’Al­bal s’ha fa­ci­li­tat que més d’un cen­te­nar de per­so­nes han tro­bat ocu­pa­ció grà­cies a l’Ajun­ta­ment. Han tre­ba­llat en els di­fe­rents pro­gra­mes mu­ni­ci­pals de ge­ne­ra­ció d’ocu­pa­ció. Bri­ga­da d’obres, re­si­dèn­cia… Tam­bé els jo­ves han ac­ce­dit a la seua pri­me­ra ocu­pa­ció amb di­fe­rents pro­gra­mes com EMPUJU o la Di­pu et be­ca. Molts dels nos­tres jo­ves han po­gut ini­ciar-se en el món la­bo­ral a tra­vés d’aquests tre­balls en el pro­pi Ajun­ta­ment.

Una al­tra de les ac­tua­cions és im­pul­sar el nou sec­tor in­dus­trial del mu­ni­ci­pi per a atrau­re em­pre­ses al mu­ni­ci­pi que ge­ne­ren ocu­pa­ció. És una de les prio­ri­tats de l’ac­tual Go­vern mu­ni­ci­pal, i com as­sen­ya­la l’al­cal­de, Ra­món Ma­rí, “hem po­sat a la ven­da les nos­tres par­cel·les mu­ni­ci­pals, per­què és fo­na­men­tal el desen­vo­lu­pa­ment de la no­va zo­na in­dus­trial per a atrau­re el mu­ni­ci­pi a em­pre­ses que són les que ge­ne­ren ocu­pa­ció i que el ma­teix si­ga de qua­li­tat”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.