Lliu­ra els pre­mis ex­tra­or­di­na­ris a l’alt ren­di­ment aca­dè­mic

Nou Horta - - El Poble D’alboraia Plena D’activitats El Mes De D -

L’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far, a tra­vés de la seua Re­gi­do­ria d’Edu­ca­ció, ha fet lliu­ra­ment dels pre­mis ex­tra­or­di­na­ris al ren­di­ment aca­dè­mic que con­ce­deix la Con­se­lle­ria d’Edu­ca­ció, In­ves­ti­ga­ció, Cul­tu­ra i Es­ports a l’alum­nat amb els mi­llors re­sul­tats en els di­fe­rents cen­tres d’Edu­ca­ció Pri­mà­ria i Se­cun­dà­ria del mu­ni­ci­pi du­rant el curs 2017-2018.

En un ac­te ce­le­brat a la sa­la Ven­tu­ra Ala­bau i que ha com­ptat amb la pre­sèn­cia de la re­gi­do­ra d’Edu­ca­ció, Lo­li Mon­me­neu, i l’al­cal­de d’Al­fa­far, Juan Ra­món Ad­sua­ra, les i els alum­nes pre­miats han re­but un di­plo­ma a l’ex­cel·lèn­cia aca­dè­mi­ca i una tau­le­ta com a ob­se­qui a la seua de­di­ca­ció, es­fo­rç i re­sul­tats. Sa­ra Ruiz Mar­tí­nez i Lu­cía Me­sa­do Al­bors, es­tu­diants de l’IES 25 d’Abril i del Cen­tre Pri­vat Ma­ría In­ma­cu­la­da, res­pec­ti­va­ment, han si­gut les pre­mia­des en Edu­ca­ció Se­cun­dà­ria Obli­ga­tò­ria. Per part seua, els alum­nes Ana Ló­pez Ló­pez, Ig­na­cio Or­tiz Co­mino i To­net So­ria Sáez del Cen­tre Pri­vat Guia, Car­la Ra­bell Al­bors del Cen­tre Ma­ria In­ma­cu­la­da i Mar­cos Huel­va Ri­llo i San­dra Aliño Mo­cho­lí del Cen­tre Pri­vat Va­mar han si­gut els guar­do­nats en Edu­ca­ció Pri­mà­ria. Amb la con­ces­sió d’aquest pre­mi ex­tra­or­di­na­ri es pre­tén no so­la­ment re­co­nèi­xer pú­bli­ca­ment les ho­res de­di­ca­des i l’es­fo­rç de l’alum­nat pre­miat per les seues qua­li­fi­ca­cions du­rant el curs pas­sat, si­nó que se cer­ca mo­ti­var i es­ti­mu­lar a les i els es­tu­diants a con­ti­nuar es­fo­rçant-se en les no­ves eta­pes edu­ca­ti­ves que ini­cien.

A més de do­nar l’en­ho­ra­bo­na als pre­miats, a tra­vés d’aquest re­co­nei­xe­ment pú­blic, l’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far ha des­ta­cat i agraït la pro­fes­sio­na­li­tat i la la­bor de les i els do­cents, de les fa­mí­lies i de to­ta la co­mu­ni­tat edu­ca­ti­va, que han pos­si­bi­li­tat tam­bé la con­ces­sió d’aquests pre­mis a l’alum­nat del mu­ni­ci­pi.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.