Au­la Men­tor fi­na­lit­za amb èxit l’úl­ti­ma con­vo­ca­tò­ria de l’any

Els alum­nes apro­vats re­bran del Mi­nis­te­ri d’Edu­ca­ció els seus cer­ti­fi­cats en an­glès ni­vell 1 i 3, Ofi­mà­ti­ca i Pre­ven­ció de Ris­cos La­bo­rals

Nou Horta - - El Poble D’alboraia Plena D’activitats El Mes De D -

L’Au­la Men­tor d’Al­fa­far ha fi­na­lit­zat la seua úl­ti­ma con­vo­ca­tò­ria de l’any amb tots els seus alum­nes apro­vats, els qui po­dran re­bre ai­xí les seues cer­ti­fi­ca­cions aca­dè­mi­ques ator­ga­des pel Mi­nis­te­ri d’Edu­ca­ció i For­ma­ció Pro­fes­sio­nal. En aques­ta úl­ti­ma con­vo­ca­tò­ria, els alum­nes de l’Au­la Men­tor han su­per­at amb èxit les pro­ves pre­sen­cials realit­za­des a la sa­la Ven­tu­ra Ala­bau dels cur­sos de Pre­ven­ció de Ris­cos La­bo­rals, Word, Ini­cia­ció a Of­fi­ce i In­glés en els ni­vells 1 i 3.

Au­la Men­tor és una pla­ta­for­ma per a po­der ac­ce­dir a una for­ma­ció ober­ta, fle­xi­ble o a dis­tàn­cia di­ri­gi­da es­pe­cial­ment a la po­bla­ció adul­ta que per mo­tius la­bo­rals o per cà­rre­gues fa­mi­liars no pot as­sis­tir a cur­sos pre­sen­cials o se­guir un rit­me d’apre­nen­tat­ge o de­di­ca­ció als con­tin­guts amb un ho­ra­ri fix. Aques­ta ini­cia­ti­va pro­mo­gu­da pel Mi­nis­te­ri d’Edu­ca­ció i For­ma­ció Pro­fes­sio­nal i que va po­sar en mar­xa l’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far ofe­reix a les i els veïns una al­ter­na­ti­va fle­xi­ble per a desen­vo­lu­par i mi­llo­rar tant les seues ca­pa­ci­tats pro­fes­sio­nals com per­so­nals. Ai­xí, una ve­ga­da for­ma­lit­za­da la ma­trí­cu­la del curs, les i els alum­nes po­den se­guir la seua for­ma­ció a l’Au­la o des de ca­sa amb el se­gui­ment d’un tu­tor/a es­pe­cia­lit­zat en la ma­tè­ria, i re­ben el cer­ti­fi­cat del curs una ve­ga­da su­per­at l’exa­men pre­sen­cial. Amb una àm­plia ofer­ta de cur­sos, els usua­ris de l’Au­la Men­tor po­den triar am­pliar la seua for­ma­ció en àm­bits que van des de la in­for­mà­ti­ca o les no­ves tec­no­lo­gies (dis­sen­ye web o pro­gra­ma­ció), l’em­pre­ne­do­ria (crea­ció i ges­tió de PI­MES), idio­mes, cul­tu­ra ge­ne­ral o for­ma­ció pro­fes­sio­nal (hos­ta­le­ria, ad­mi­nis­tra­ció, co­me­rç, ins­tal·la­cions), en­tre unes al­tres.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.