Rep als nous tre­ba­lla­dors con­trac­tats mit­ja­nçant els pro­gra­mes EMCORP i EMCORD

La sub­ven­ció re­bu­da per a la con­trac­ta­ció d’11 tre­ba­lla­dors su­pera els 100.000 € Els pro­gra­mes EMCORP i EMCORD per­me­ten l’ocu­pa­bi­li­tat d’atu­rats ma­jors de 30 anys, ai­xí com de­socu­pats de llar­ga du­ra­da

Nou Horta - - El Poble D’alboraia Plena D’activitats El Mes De D -

L’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far ce­le­bra la in­cor­po­ra­ció d’on­ze nous tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res con­trac­tats a par­tir de l’ad­he­sió del con­sis­to­ri als pro­gra­mes d’ús d’Ini­cia­ti­va So­cial de la Con­se­lle­ria EMCORP i EMCORD.

Tots dos pro­gra­mes es­tan des­ti­nats a la con­trac­ta­ció a jor­na­da com­ple­ta du­rant al­menys 6 me­sos de per­so­nes de­socu­pa­des ma­jors de 30 anys i d’atu­rats de llar­ga du­ra­da per part de cor­po­ra­cions lo­cals de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na. D’aques­ta for­ma, l’Ajun­ta­ment ha con­trac­tat mit­ja­nçant el pro­gra­ma EMCORP, amb una sub­ven­ció ob­tin­gu­da de 65.114,06 €, a cinc tre­ba­lla­dors/as per a llocs ad­mi­nis­tra­tius i un tre­ba­lla­dor/a in­for­mà­tic, tots amb una edat su­pe­rior als 30 anys. Per part seua, a tra­vés del pro­gra­ma EMCORD di­ri­git a atu­rats de llar­ga du­ra­da i amb una sub­ven­ció de 55.817,3 €, s’han con­trac­tat a cinc tre­ba­lla­dors més que s’in­cor­po­ra­ran al per­so­nal de l’àrea de Man­te­ni­ment de l’Ajun­ta­ment. L’ad­he­sió als pro­gra­mes d’ocu­pa­ció EMCORP i EMCORD és un al­ tre exem­ple de l’es­fo­rç i el com­pro­mís de l’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far per fo­men­tar i po­ten­ciar l’ocu­pa­bi­li­tat de la po­bla­ció ac­ti­va del mu­ni­ci­pi, es­pe­cial­ment en aquells tre­ba­lla­dors de llar­ga du­ra­da, un sec­tor vul­ne­ra­ble que pre­sen­ta ma­jors di­fi­cul­tats per a re­in­cor­po­rar­se al mer­cat la­bo­ral. Una ini­cia­ti­va que se su­ma a unes al­tres que ha dut a ter­me el con­sis­to­ri en els úl­tims anys com els pro­gra­mes de for­ma­ció com la Di­pu Et Be­ca o d’ocu­pa­ció EMPUJU i EMPUJU per a la con­trac­ta­ció de jo­ves ti­tu­lats de­socu­pats.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.