Foios aco­mia­da­rà l’any la nit del 31 de desem­bre amb 12 ga­llons de man­da­ri­na i pre­pa­ra nom­bro­ses ac­ti­vi­tats d’oci i lliu­ra­ment de re­gals

Nou Horta - - El Poble D’alboraia Plena D’activitats El Mes De D -

Foios es pre­pa­ra per a re­bre l’Any Nou amb una sè­rie d’es­de­ve­ni­ments d’oci que co­me­nça­ran la nit del 31 de desem­bre de 23.00 a 3.30 h a la Plaça del Po­ble per aco­mia­dar l’any amb 12 ga­llons de man­da­ri­na, en com­pte dels tra­di­cio­nals 12 raïms. A més, la vetla­da es­ta­rà acom­pan­ya­da per l’or­ques­tra Free­dom i hi hau­rà ser­vei de bar i guar­da-ro­ba. bin Hood, el qual ha d’en­din­sar-se en el bosc en­can­tat de Not­ting­ham per a re­tor­nar-li la pau al reg­ne.

Del 3 al 4 de ge­ner de 18.00 a 20.00, els més xi­co­tets po­dran lliu­rar les seues car­tes als Reis Mags d’Orient a la Ca­sa Aba­dia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.