Go­de­lla 70 xics i xi­ques par­ti­ci­pen en Al­cos­se­bre a la IV Tro­ba­da de Jo­ves de l’Hor­ta Nord

Nou Horta - - El Poble D’alboraia Plena D’activitats El Mes De D -

Se­tan­ta xi­ques i xics d’en­tre 12 i 19 anys par­ti­ci­pa­ren el da­rrer cap de set­ma­na a la quar­ta Tro­ba­da de Jo­ves de l’Hor­ta Nord, ce­le­bra­da al cam­pa­ment Jau­me I d’Al­cos­se­bre i or­ga­nit­za­da per l’Ins­ti­tut Va­len­cià de la Jo­ven­tut (IVAJ), en col•la­bo­ra­ció amb els ajun- ta­ments de Go­de­lla, Bur­jas­sot, Mu­se­ros, Tavernes Blanques i Al­bo­raia.

Des de les en­ti­tats or­ga­nit­za­do­res fan una va­lo­ra­ció «molt po­si­ti­va» d’es­ta tro­ba­da, doncs «ha ha­gut una gran par­ti­ci­pa­ció per part dels jo­ves». En el cas de Go­de­lla., huit co­rres­pon­sals que ha­bi­tual­ment col•la­bo­ren amb la re­gi­do­ria de Jo­ven­tut par­ti­ci­pa­ren a la tro­ba­da. Van ser dos dies en què els jo­ves fo­ren els pro­pis pro­ta­go­nis­tes, pro­po­sant al­gu­nes de les ac­ti­vi­tats i els jocs que vo­lien realit­zar. Es van dur a ter­me di­ver­sos ta­llers for­ma­tius com el de you­tu­bers, de ma­qui­llat­ge fluo­res­cent o de rap amb els grups Ma­che­te en bo­ca i Su­quet de rap. Tam­bé es va fer un gim­ca­na i dis­tin­tes di­nà­mi­ques de grup.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.