És un es­pai des­ti­nat a la trans­for­ma­ció de les re­la­cions de de­sigual­tat de gè­ne­re exis­tents en­tre la ciu­ta­da­nia i des del qual es pro­mou la par­ti­ci­pa­ció i pre­sèn­cia de les do­nes en la vi­da po­lí­ti­ca, eco­nò­mi­ca, cul­tu­ral i so­cial del mu­ni­ci­pi

Nou Horta - - El Poble D’alboraia Plena D’activitats El Mes De D -

El pas­sat 20 de desem­bre va tin­dre lloc la inau­gu­ra­ció de Ca­sa Vio­le­ta de Ma­ni­ses, un es­pai des­ti­nat a la trans­for­ma­ció de les re­la­cions de de­sigual­tat de gè­ne­re exis­tents en­tre la ciu­ta­da­nia i des del qual es pro­mou la par­ti­ci­pa­ció i pre­sèn­cia de les do­nes en la vi­da po­lí­ti­ca, eco­nò­mi­ca, cul­tu­ral i so­cial del mu­ni­ci­pi. L’ac­te va com­ptar amb la pre­sèn­cia de l’al­cal­de de Ma­ni­ses, Je­sús Bo­rràs i San­chis; el de­le­gat de go­vern, sen­yor Juan Car­los Ful­gen­cio; la dipu­tada d’Igual­tat, Isa­bel Gar­cía; la re­gi­do­ra d’Igual­tat de l’Ajun­ta­ment de Ma­ni­ses, Pi­lar Bas­tan­te i al­tres mem­bres de la cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal. Du­rant la jor­na­da es va des­co­brir la pla­ca inau­gu­ra­ti­va, pos­te­rior­ment es van realit­zar di­ver­sos par­la­ments di­ri­gits a les per­so­nes as­sis­tents i fi­nal­ment es va do­nar pas a la vi­si­ta de les no­ves ins­tal•la­cions. L’Ac­te va es­tar ame­nit­zat per la che­lis­ta Ol­ga Bláz­quez. Ca­sa Vio­le­ta és un lloc de tro­ba­da per a to­tes les do­nes i, se­gons la re­gi­do­ra d’Igual­tat, Pi­lar Bas­tan­te, “un es­pai pio­ner en el mu­ni­ci­pi que con­tri­bueix al crei­xe­ment per­so­nal i l’apo­de­ra­ment de les do­nes ma­ni­se­res, i per tant, a la mi­llo­ra de les re­la­cions en­tre iguals”.

A l’edi­fi­ci es­tà si­tuat el De­par­ta­ment d’Igual­tat de l’Ajun­ta­ment, que ges­tio­na di­fe­rents ser­veis i ac­ti­vi­tats que allà es realit­zen. Amb la fi­na­li­tat de for­mar i sen­si­bi­lit­zar a la ciu­ta­da­nia en ma­tè­ria d’igual­tat de gè­ne­re, la re­gi­do­ria d’Igual­tat as­ses­so­ra a les do­nes en di­fe­rents as­pec­tes de la seua vi­da i fo­men­ta l’as­so­cia­cio­nis­me d’aques­tes. D’aquest pro­jec­te tam­bé ha sor­git la ne­ces­si­tat de crear, per pri­me­ra ve­ga­da a Ma­ni­ses, un ob­ser­va­to­ri per pren­dre-li el pols en ma­tè­ria d’igual­tat al mu­ni­ci­pi i ai­xí, po­der de­tec­tar i co­rre­gir les de­sigual­tats exis­tents en­tre ho­mes i do­nes.

Ca­sa Vio­le­ta com­pta, a més, amb un ser­vei es­pe­cia­lit­zat d’as­ses­so­ra­ment a do­nes víc­ti­mes de vio­lèn­cia de gè­ne­re, on se­ran ate­ses en la més es­tric­ta in­ti­mi­tat i dis­cre­ció i amb el mà­xim pos­si­ble de re­cur­sos dis­po­ni­bles tant per a elles com per als seus fills i fi­lles. L’aten­ció és in­te­gral i es du a ter­me per un equip de pro­fes­sio­nals com­post pels i per les in­te­grants de la Co­mis­sió de Vio­lèn­cia de Gè­ne­re Mu­ni­ci­pal. Cal des­ta­car que Ca­sa Vio­le­ta és el punt de tro­ba­da de la ciu­ta­da­nia per gau­dir dels ac­tes com­me­mo­ra­tius del 25 de no­vem­bre (Dia In­ter­na­cio­nal con­tra la Vio­lèn­cia de Gè­ne­re) i del 8 de ma­rç (Dia In­ter­na­cio­nal de les Do­nes). A més, l’edi­fi­ci com­pta amb una sa­la d’ex­po­si­cions des­ti­na­da a la pro­mo­ció de les do­nes en di­ver­ses dis­ci­pli­nes, ai­xí com di­fe­rents cur­sos for­ma­tius d’igual­tat amb la in­ten­ció de pro­mo­ure «la par­ti­ci­pa­ció i la pre­sèn­cia de les do­nes ma­ni­se­res en la vi­da po­lí­ti­ca, eco­nò­mi­ca, cul­tu­ral i so­cial del mu­ni­ci­pi», as­se­gu­ren des de la re­gi­do­ria.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.