Al Pa­lau de la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na, l’al­cal­des­sa ha re­pre­sen­tat el nos­tre mu­ni­ci­pi en un ac­te d’ho­me­nat­ge a les víc­ti­mes va­len­cia­nes del na­zis­me

Nou Horta - - Publireportatge -

L’al­cal­des­sa, Con­xa Gar­cía, ha par­ti­ci­pat en l’ac­te com­me­mo­ra­tiu del pri­mer aniver­sa­ri de la Llei de Me­mò­ria De­mo­crà­ti­ca Va­len­cia­na i en l’Ho­me­nat­ge a les víc­ti­mes va­len­cia­nes dels camps de con­cen­tra­ció nazis que ha tin­gut lloc fa pocs dies al Pa­lau de la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na. Una com­me­mo­ra­ció que ha que­dat em­mar­ca­da dins els pro­jec­te de la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na “Cons­truint Me­mò­ria” amb la qual, es pre­tén re­cor­dar i re­tre ho­me­nat­ge als va­len­cians i les va­len­cia­nes que llui­ta­ren per la lli­ber­tat i fo­ren víc­ti­mes dels camps de con­cen­tra­ció nazis du­rant la Se­go­na Gue­rra Mun­dial. A l’ac­te han es­tat pre­sents nom­bro­ses au­to­ri­tats, al­cal­des i al­cal­des­ses, ai­xí com tam­bé fa­mi­liars de les víc­ti­mes. Pi­cas­sent com­pta amb dos veïns que mo­ri­ren en el camp de con­cen- tra­ció de la lo­ca­li­tat de Mat­hau­sen (Aus­tria): Juan Díaz Do­ria i Ra­món Ro­ma­gue­ra Pas­tor, als quals, l’Ajun­ta­ment de Pi­cas­sent va re­tre un ho­me­nat­ge en l’any 2004 amb la ce­le­bra­ció d’una con­fe­rèn­cia a cà­rrec del re­cent­ment des­apa­re­gut, Pa­co Au­ra Bo­ro­nat, veí d’Al­coi i tam­bé em­pre­so­nat a Matt­hau­sen. Amb el seu tes­ti­mo­ni, l’al­coià va sen­si­bi­lit­zar la po­bla­ció da­vant la bar­bà­rie del na­zis­me, de­mos­trant una gran va­len­tia i qua­li­tat hu­ma­na. Al res­pec­te, l’al­cal­des­sa afir­ma: “El re­cor­de com un ho­me que so­ta la fe­ble­sa de la seua apa­re­nça de­gut a la seua ava­nça­da edat, s’ama­ga­va una per­so­na d’un co­rat­ge ex­tra­or­di­na­ri amb una du­ra ex­pe­rièn­cia de vi­da de la que tots i to­tes hau­ríem d’apren­dre”. A més, l’Ajun­ta­ment de Pi­cas­sent, ei­xe ma­teix dia, va inau­gu­rar al ce­men­te­ri mu­ni­ci­pal un mo­nò­lit en re­cord de to­tes les víc­ti­mes del na­zis­me. Per al­tra ban­da, as­sen­ya­lar que Pi­cas­sent, dins del pro­jec­te “Cons­truint Me­mò­ria”, re­brà 2 pla­ques de les 600 que dis­tri­bui­rà la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na en­tre les lo­ca­li­tats d’ori­gen de les víc­ti­mes va­len­cia­nes del na­zis­me, per guar­dar ai­xí la seua me­mò­ria i re­cor­dar-nos que cal con­ti­nuar tre­ba­llant per ga­ran­tir “un fu­tur de­mo­crà­tic i en lli­ber­tat”. Les per­so­nes que par­ti­ci­pen als cur­sos i ta­llers de la Re­gi­do­ria dels Ma­jors han es­tat realit­zant, du­rant les da­rre­res set­ma­nes, un ta­ller de con­fec­ció d’adorns del Na­dal on han tre­ba­llat, en­tre al­tres, la psi­co­mo­tri­ci­tat fi­na i tam­bé la seua ima­gi­na­ció i crea­ti­vi­tat amb la con­fec­ció de bo­ni­ques ma­nua­li­tats que ja ador­nen el Cen­tre de Con­vi­vèn­cia i tots els es­pais on es por­ten a ter­me les ac­ti­vi­tats al llarg del curs.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.