Cons­ti­tueix el seu Con­sell Agra­ri per a im­pul­sar la pro­mo­ció eco­nò­mi­ca de l’hor­ta i la par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na

Nou Horta - - Publireportatge -

Ro­ca­fort fa un nou pas per a im­pul­sar la pro­mo­ció eco­nò­mi­ca de la seua hor­ta i crear un lloc de tro­ba­da en­tre els pro­fes­sio­nals que la tre­ba­llen, con­su­mi­dors, veïns i l’Ajun­ta­ment, amb la crea­ció del seu pri­mer Con­sell Agra­ri Mu­ni­ci­pal, cons­ti­tuït aquest pas­sat di­ven­dres. “Naix una no­va ei­na per a la pro­mo­ció eco­nò­mi­ca de l’hor­ta i per a la par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na. Un lloc que su­po­sa una si­ner­gia en­tre tots els ac­tors im­pli­cats, on es­col­tar els agri­cul­tors i la ciu­ta­da­nia de Ro­ca­fort”, apun­ta l’al­cal­de, Víc­tor Ji­mé­nez.

Les fun­cions del Con­sell se­ran ava­luar la reali­tat agrà­ria del mu­ni­ci­pi, els seus pro­ble­mes i ne­ces­si­tats, ai­xí com as­ses­so­rar els òr­gans de go­vern en as­sum­ptes d’in­te­rés i en ser­veis que pu­guen in­cor­po­rar-se en el mu­ni­ci­pi per a mi­llo­rar la si­tua­ció, el tre­ball i el ren­di­ment eco­nò­mic de l’hor­ta. “L’hor­ta és fu­tur. La in­ten­ció és crear l’ins­tru­ment per a sen­tir les ne­ces­si­tats dels llau­ra­dors, que són els pro­ta­go­nis­tes, i mi­llo­rar la seua si­tua­ció de tre­ball a l’hor­ta. Tam­bé, do­nar veu a la po­bla­ció per­què opi­ne so­bre els te­mes pràc­tics quo­ti­dians de l’hor­ta”, ex­pli­ca el re­gi­dor de me­di am­bient, Eduard Co­meig. El Con­sell es­tà for­mat per l’al­cal­de i el re­gi­dor de me­di am­bient, re- re­pre­sen­tants d’AVA-Asaja i de la Unió de Llau­ra­dors, de la Real Sé­quia de Mont­ca­da, dels horts mu­ni­ci­pals i del mo­vi­ment veï­nal del po­ble. En la ses­sió del di­ven­dres tam­bé es va triar un re­pre­sen­tant dels llau­ra­dors de l’hor­ta de Ro­ca­fort per a for­mar part del Con­sell. El ple de l’Ajun­ta­ment va apro­var a l’abril per una­ni­mi­tat aquest òr- gan. Al­guns dels te­mes de ma­jor in­te­rés són la mi­llo­ra de vies i in­fraes­truc­tu­res, la de­fen­sa con­tra pla­gues, la vi­gi­làn­cia ru­ral o la pro­mo­ció co­mer­cial dels pro­duc­tes lo­cals, en­tre al­tres qües­tions. El Con­sell po­drà pro­po­sar me­su­res per a im­pul­sar el desen­vo­lu­pa­ment ru­ral i les con­di­cions de tre­ball i de ren­da dels agri­cul­tors, ai­xí com qual­se- vol ini­cia­ti­va d’in­te­rés ge­ne­ral per a la co­mu­ni­tat agrà­ria del mu­ni­ci­pi. Tar­dor per l’Hor­ta a Ro­ca­fort L’ac­te del pas­sat di­ven­dres, amb la cons­ti­tu­ció del Con­sell, va ser el co­lo­fó al pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats de Tar­dor per l’Hor­ta, que du­rant la tar­dor ha or­ga­nit­zat la re­gi­do­ria de me­di am­bient amb ac­cions cul­tu­rals, reivin­di­ca­ti­ves i de vo­lun­ta­riat veï­nal en­torn de l’hor­ta.

En­tre elles, s’ha pro­gra­mat un Ob­ser­va­to­ri Ciu­ta­dà per a co­néi­xer l’es­tat de l’hor­ta de Ro­ca­fort amb di­fe­rents re­co­rre­guts pel te­rri­to­ri, tam­bé una jor­na­da de ne­te­ja ciu­ta­da­na pel ba­rranc del Fra­res, ai­xí com una reunió en­tre Ro­ca­fort, Go­de­lla, Bur­jas­sot i Mas­sa­rro­jos per a trac­tar la si­tua­ció de les inun­da­cions en aques­ta zo­na de l’Hor­ta, un any des­prés de l’acord en­tre els di­fe­rents mu­ni­ci­pis per­què la Ge­ne­ra­li­tat desen­vo­lu­pe un pro­jec­te res­pec­tuós amb el me­di am­bient.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.